Ihmisoikeuksien päivä 10.12.

1. Ihmisoikeuksien merkkipaalut

Tavoite: tutustua ihmisoikeuksien julistukseen ja pohtia ihmisoikeuksien toteutumista
Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

1 oppitunti
AI, HY, ET, Fi, OPO

Ohjeet:

Tutustukaa pareittain tai pienryhmissä ihmisoikeuksien julistukseen (ohessa liitteenä). Alleviivatkaa julistuksesta mielestänne keskeiset kohdat. Pohtikaa, miten julistuksen oikeudet ovat toteutuneet Suomessa ja maailmalla. Laatikaa historian aikajana, johon merkitsette ihmisoikeuksien toteutumisen merkkipaaluja.

Esimerkiksi:

 •     Kansalaisoikeuksien myöntäminen afroamerikkalaisille Yhdysvalloissa
 •     Aparheidin kaatuminen Etelä-Afrikassa
 •     Äänioikeus naisille Sveitsissä
 •     Homoseksuaalisen kriminalisoinnin poistaminen Suomessa

Esitelkää aikajanat vuorotellen.

Pohtikaa lopuksi:

 • Mitä tapahtumia merkkipaalujen saavuttamiseen liittyy? Tarkastelkaa maailmanpoliittiista tilannetta ja suurvaltojen suhteita. Mitä havaitsette?
 • Miten ihmisoikeuksien tilanne on muuttunut 1940-luvulta nykypäivään?
 • Missä on yhä puutteita?

2. Ihmisoikeuksien voitto?

Tavoite: tutustua ihmisoikeuksien julistukseen ja pohtia ihmisoikeuksien toteutumista maailmassa
Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

1 oppitunti
AI, HY, ET, FI, OPO

Ohjeet:

Kerää muutaman viikon ajan sanoma- ja aikakausilehtiä. Jaa lehdet oppilaille. Valitkaa pareittain tai pienryhmissä yksi ihmisoikeusjulistuksen artikla ja etsikää lehdistä kuvia ja artikkeleita valitsemanne artiklan näkökulmasta. Arvioikaa oikeuden toteutumista keräämänne aineiston perusteella. Kertooko kuva tai uutinen epäkohdista vai positiivista saavutuksista? Mihin laajempaa yhteyteen arvelette aineistonne liittyvän?

Kootkaa valitsemistanne kuvista ja artikkeleista kollaasi. Otsikoikaa työ valitsemanne ihmisoikeusartiklan mukaan. Esitelkää työt vuorotellen luokassa.

Pohtikaa lopuksi yhdesssä:

 • Mikä on arvionne kyseisen ihmisoikeuksien tilasta tämän päivän maailmassa?
 • Havaitsetteko alueellisia eroja ihmisoikeuksien toteutumisen ja/tai toteutumattomuuden asteessa?
 • Mitkä oikeudet toteutuvat heikoimmiten, entä mitkä parhaiten?
 • Kuka on useimmiten ihmisoikeusloukkauksen uhri?
 • Tarvittaisiinko 2000-luvulla uusia ihmisoikeuksia?

3. Oman elämäni oikeudet

Tavoite: pohtia ihmisoikeuksien toteutumista omassa elämässä ja maailmassa.
Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

1 oppitunti
AI, FI, HY, ET, OPO


Ohjeet:

Jakaantukaa 3-5 hengen ryhmiin. Tulosta jokaiselle ryhmälle Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. Leikatkaa julistuksen artiklat irti.

Kirjoittakaa ryhmissä julistuksen artikloista selkokielinen versio nuorten näkökulmasta. Kirjoittakaa jokainen artikla omalle paperilapulleen.

Piirrä taululle tai isolle paperille kehykset ja sen sisään numerot 1-30. Kootkaa uudet artiklat kehikkoon numerojärjestykseen. Käykää luomanne uusi julistus yhdessä läpi lukemalla jokainen artikla ääneen.

Pohtikaa jokaisen artiklan kohdalla:

 •     Toteutuuko oikeus Suomessa?
 •     Toteutuuko oikeus yleisesti ottaen kaikkialla maailmassa?
 •     Lisäisikö oikeuden toteutuminen ihmisten onnellisuutta?
 •     Onko oikeus universaali, eli hyväksyttävissä kaikkialla maailmassa?
 •     Onko tämä oikeus toteutunut omalla kohdallasi?
 •     Voisiko koulumme edistää tämän ihmisoikeuden toteutumista?

Pohtikaa lopuksi miten artikloja voisi soveltaa koulunne arkipäivässä?

4. Mahtavat myytit

Tavoite: analysoida sukupuoli - ja seksuaalivähemmistöihin liittyviä stereotypioita ja myyttejä.
Kohderyhmä: lukio

1 oppitunti
AI, FI, TE, OPO, ET

Ohjeet:

Listatkaa pareittain tai pienryhmissä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin yleisesti liitettyjä myyttejä. Listatkaa sen jälkeen tv-sarjoissa, elokuvissa, mainonnassa, kirjallisuudessa ja musiikkiteollisuudessa esiintyviä representaatioita, hahmoja ja henkilöitä. (esimerkiksi: L-koodi, Sillä silmällä, Brokeback Mountain, George Michael, David Bowie) Vastaavatko listaamanne myytit viihdemaailman sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä antamaa kuvaa?

Pohtikaa:

 • Millaisia ovat yleisimmät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liitetyt stereotypiat?
 • Vastaavatko myytit ja mielikuvat todellisuutta?
 • Miksi ihmisillä on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä niin voimakkaita mielikuvia?
 • Miltä pohjalta mielikuvat ovat syntyneet?

Vinkki! Lisätietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä: Transtukipiste, Leimattuna, kontrolloituna, normitettuna - Seksualisoitunut ja sukupuolistunut väkivalta kasvatuksessa ja koulutuksessa

5. Ihmisoikeusbingo

Tavoite: kerätä ihmisoikeuksiin liittyvää tietoa kommunikoimalla luokkalaisten kesken.
Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

1 oppitunti
AI, FI, TE, OPO, ET

Ohjeet:

Tulosta jokaiselle oppilaalle yksi bingo-pohja oheisesta liitetiedostosta 'IO-bingo.pdf'. Kierrelkää luokassa ja etsikää vastauksia toisiltanne. Omaan lappuun ei saa itse antaa vastauksia, eikä samalta henkilöltä ei saa kysyä vastausta kahdesti. Ensimmäinen, jolla on bingopohja täynnä, huutaa BINGO!

Käykää pohja lopuksi yhteisesti lävitse, kohta kohdalta. Moniin kohtiin on paljon oikeita vastauksia, joista monet pohjaavat myös mielipiteisiin.

Opettajan avuksi:

 • Kuuluisa ihmisoikeustaistelija: esim. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Äiti Teresa, Martti Ahtisaari
 • Ihmisoikeusjärjestö: Amnesty, Ihmisoikeusliitto, Seta,  Vike, Human Rights Watch, Oxfam
 • Lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus tuli voimaan Suomessa vuonna 1991 (sopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokousessa vuonna 1989)
 • Ihmisoikeus, joka ei täysin toteudu Suomessa: sukupuolten välinen tasa-arvo, alkuperäiskansojen oikeudet (saamelaiset)
 • Kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia: Lapsen oikeuksien sopimus, Naisten syrjinnän kieltävä sopimus, Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus

Keskustelkaa esiin nousseita teemoista ja kysymyksistä. Oliko vastauksia vaikea löytää?


Päivitetty viimeksi: 12.9.2017