Lapsen oikeuksien päivä

1. Arki eri maissa

Tavoite: perehtyä eri maiden kulttuureihin ja elinolosuhteisiin.
Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

1 oppitunti
AI, GE, HY, ET, FI

Ohjeet:

Jakaantukaa 4-5 hengen ryhmiin. Valitkaa valtio, jonka kulttuuriin, tapoihin ja elinolosuhteisiin perehdytte. Tietoa ja tilastoja eri valtioista löytyy osoitteesta www.globalis.fi

Selvittäkää:

 •     Maan lukutaitoprosentti ja koulunkäyntiaste
 •     Odotettavissa oleva elinikä
 •     Yleisimmät kuolinsyyt ja sairaudet
 •     Lapsikuolleisuuden aste ja äitiysterveydentila
 •     Lapsityövoiman käytön tila
 •     Taloudellinen tilanne ja BKT
 •     Yhteiskunnallinen tilanne ja puoluejärjestelmä
 •     Tasa-arvon tilanne ja naisten asema
 •     Yleisimmät elinkeinon muodot
 •     Yleisimmät tuonti- ja vientituotteet
 •     Viralliset kielet sekä mahdolliset muut kielet
 •     Historian keskeisimmät tapahtumat
 •     Kulttuurin ominaispiirteet

Pohtikaa myös:

 •     Minkälaista elämää ihmiset maassa elävät?
 •     Minkälaista on lapsiperheen arki?
 •     Millaista olisi viettää lapsuutensa kyseisessä maassa?

Piirtäkää valtion kartta isolle paperille. Merkitkää karttaan keskesimmät maantieteelliset alueet, kaupungit, joet ja järvet. Sijoittakaa löytämme tiedot karttaan. Kuvittakaa kartta ihmishahmoilla, joiden välityksellä kuvaatte maan kulttuuria, tapoja ja ihmisten tavallista arkea.

Kootkaan kartat luokan seinälle ja esitelkää ne vuorotellen. Millaisia eroja ja yhteneväisyyksiä maista löydätte?

2. Unelmana tulevaisuus?

Tavoite: pohtia tulevaisuuteen liittyviä odotuksia.
Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

1-2 oppituntia
AI, OPO, HY, ET, FI

Ohjeet:

Kirjoittakaa pieni tarina itsestänne otsikolla "Kun minusta tulee iso...". Kirjoittakaa tulevaisuuden toiveistanne ja haaveistanne. Minkälaisena näette elämänne 10 vuoden kuluttua? Missä ja miten asutte? Minkälainen on perheenne, entä ystäväpiirinne? Varatkaa kirjoittamiseen aikaa noin puoli tuntia.

Kirjoittamisen jälkeen jakautukaa 4 hengen ryhmiin ja lukekaa tarinat ääneen toisillenne. Vertailkaa tarinoita keskekään. Onko ryhmällänne yhteneviä toiveita? Mitkä asiat erosivat eniten?

Laatikaa ryhmissä yksi yhteinen tarina, jossa sijoitatte päähenkilön johonkin muuhun maahan kuin Suomeen. Voitte koota maasta taustatietoa tehtävän 1. ohjeiden mukaisesti tai pohjata tarinanne aikaisempaan taustatietoonne.

Kertokaa tarinat vuorotellen luokassa. Mitä ajatuksia ne herättävät? Erosivatko omat tulevaisuuden toiveenne kuvitteellisen henkilön toiveista? Jos, niin millä tavoin? Mistä arvelette erojen johtuvan?

3. Oikeudet ja velvollisuudet

Tavoite: pohtia oikeuksien ja velvollisuuksien suhdetta.
Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

1 oppitunti
AI, HY, ET, FI, UE, OPO

Tarvikkeet: 10 kpl punaista paperia (A5), 10 pkl valkoista paperia (A5)
Ohjeet:

Jakaantukaa 3-4 henkilön ryhmiin. Jaa jokaiselle ryhmälle 10 valkoista paperiarkkia. Kirjoittakaa lapuille 10 tärkeintä oikeutta, joita ryhmällä mielestään on. Apuna voitte käyttää esimerkiksi lyhennelmää lapsen oikeuksien sopimuksesta (liitteenä ohessa).

Kirjoittakaa seuraavaksi punaisille papereille oikeuksia vastaavat velvollisuudet, eli asiat, joita niiden toteutuminen edellyttää.

Esimerkiksi:

 •     Oikeus ilmaista mielipiteensä - velvollisuus kunnioittaa muiden mielipiteitä
 •     Oikeus yksityisyyteen - velvollisuus kunnioittaa muiden yksityisyyttä
 •     Oikeus turvallisuuteen - velvollisuus olla vaaratamatta muiden turvallisuutta

Kootkaa oikeudet ja velvollisuudet pareiksi isolle paperille. Esitelkää tuotoksenne vuorotellen. Kerätkää havaintoja yleisimmin esiintyvistä oikeuksista esimerkiksi tukkimiehenkirjanpidon avulla.

Pohtikaa lopuksi:

 •     Mitä oikeuksia mainittiin usein, mitä harvoin?
 •     Minkälaisia velvollisuuksia oikeuksiin liitettiin?
 •     Oliko näkemyksissä eroja eri ryhmin välillä?

Vinkki! Tutustukaa UNESCON vuonna 1997 antamaan julistukseen jokaiselle kuuluvista velvollisuuksista (liitteenä ohessa).


Päivitetty viimeksi: 8.10.2014