Kansainvälinen suvaitsevaisuuden päivä

1. Suomen perinteiset vähemmistöt

Tavoite: Tutustua Suomen perinteisiin vähemmistöihin
Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

1-2 oppituntia
AI, BI, GE

Ohjeet:

Luokka jaetaan pienryhmiin. Jokaiselle ryhmälle arvotaan jokin vähemmistö (esim. romanit, saamelaiset tai tataarit jne.). Ryhmän tulee ensin kirjata ylös sekä positiivisia että negatiivisia mielikuvia, joita he yhdistävät tähän vähemmistöön ja miettiä sitten, mihin mielikuvat perustuvat - mediaan, tuttujen puheisiin, henkilökohtaisiin suhteisiin? Minkälaisia ennakkoluuloja tähän vähemmistöön yleisesti liitetään ja minkälaisia haasteita ennakkoluulot aiheuttavat?

Seuraavaksi etsitään tietoa ko. vähemmistöstä ja tehdään siitä koonti (juliste tms.) joka esitellään muulle ryhmälle. Muuttiko faktatieto jotenkin aiempia mielikuvia?
Kannattaa muistaa myös erilaiset yhteiskunnassamme vallitsevat kulttuurit, nuorisokulttuurit, seksuaalivähemmistöt ja sosiaaliset ryhmät.

2. Samanlaisuus-erilaisuus

Tavoite: Pyrkiä löytämään yhtäläisyyksiä kaikissa ihmisissä
Kohderyhmä: alakoulu ja yläkoulu

alustus 15 min
UE, ET, FI

Ohjeet:

Oppilaita ohjeistetaan piirtämään tai kuvailemaan sanallisesti henkilö, joka on mahdollisimman erilainen kuin he itse. Tämän jälkeen pohditaan, minkälaiset tekijät koettiin selkeimmin erottaviksi ja miksi. Entä ovatko nämä tekijät loppujen lopuksi kovin merkittäviä - voisiko kuvailtu henkilö eroista huolimatta omata samanlaisia ajatuksia, pelkoja, unelmia jne. kuin he itse?

3. Kuka suvaitsee ketä?

Tavoite: Huomata erilaisuuden tilannekohtaisuus ja pohtia mitä 'erilaisuus' ja 'normaali' oikeastaan tarkoittavatkaan eri konteksteissa.
Kohderyhmä: alakoulu, yläkoulu, lukio

1 oppitunti
UE, ET, FI

Ohjeet:

Oppilaille näytetään ensin kuvaa, jossa on kuvattuna jokin 'tyypillinen' tilanne, esimerkiksi yksi tummaihoinen henkilö valkoihoisten joukossa, yksi pyörätuolissa istuva henkilö liikuntarajoitteettomien joukossa tai yksi kerjäläinen pukumiesten joukossa. Oppilaita pyydetään kertomaan, mikä kuvassa edustaa erilaisuutta.

Tämän jälkeen asetelma käännetään päinvastoin esimerkiksi näyttämällä kuva Afrikasta, jossa yksi valkoihoinen henkilö on tummaihoisten keskellä tai köyhästä maasta, jossa pukumies on eksynyt laumastaan. Tämän jälkeen oppilailta kysytään uudelleen, mikä kuvassa edustaa erilaisuutta.

Tavoitteena on saada oppilaat pohtimaan 'normaalin' ja 'erilaisuuden' käsitteiden yksisilmäisyyttä ja huomaamaan kuinka kyse on aina siitä, kenen näkökulmasta tilannetta katsotaan. Oppilaat voivat myös itse tuottaa ajatuksia herättäviä kuvia yhdistelemällä materiaalia aikakausi- ja muista lehdistä.

4. Asennepeili

Tavoite: Huomata kuinka pitkälti yhteiskunnassa yleisesti vallitsevat asenteet vaikuttavat yksilön asenteisiin ja kohdata omat ennakkoluulot
Kohderyhmä: alakoulu, yläkoulu, lukio

30-45 min
UE, ET

Ohjeet:

Oppilaat jaetaan ryhmiin. Ryhmille annetaan lista asioista/ominaisuuksista, jotka saattavat olla ennakkoluulojen ja suvaitsemattomuuden taustalla. Heitä pyydetään laatimaan kaksi pisteytyslistaa, joista toisessa he pisteyttävät annettuja asioita/ominaisuuksia sen mukaan, kuinka suuria ennakkoluuloja suomalaiset heidän mielestään niihin yleisesti ottaen liittävät (suurin pistemäärä menee asialle/ominaisuudelle, johon heidän mielestään liittyy eniten ennakkoluuloja). Toisessa listassa he pisteyttävät asiat/ominaisuudet omien ennakkoluulojensa pohjalta (suurin pistemäärä menee asialle/ominaisuudelle, johon he itse liittävät eniten ennakkoluuloja/suhtautuvat suvaitsemattomimmin).

Seuraavaksi ryhmien tulee verrata kahta listaansa - onko niiden välillä suuria eroja vai ovatko ne samansuuntaisia. Mistä erot/samankaltaisuudet voisivat johtua? Listoja voidaan myös käydä yhdessä läpi koko luokan kesken. Opettaja voi kirjata taululle oppilaiden ensimmäisen pisteytyslistan (suomalaisten asenteet yleensä) tulokset - nousiko joku asia selkeästi ylitse muiden?

Oppilaat voivat yhdessä pohtia, kuinka pitkälti yhteiskunnassa yleisesti vallitsevat asenteet saattavat siirtyä yksilöiden omaan asennemaailmaan esimerkiksi median välityksellä. Lopuksi oppilaat voivat yhdessä pohtia, kuinka he voisivat itse edistää suvaitsevaisuutta.

Esimerkkejä pisteytyslistan asioista/ominaisuuksista:

1. sukupuoli
2. ikä
3. vamma
4. etninen tausta
5. uskonto
6. pukeutumistyyli
7. seksuaalinen suuntautuminen


Päivitetty viimeksi: 11.9.2017