YK:n päivä

1. Parempi maailma

Tavoite: tutustua uusiin globaaleihin kestävän kehityksen tavoitteisiin

Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

2 oppituntia
AI, KU, HY, ET, FI, UE, ATK

Ohjeet:

Syyskuussa 2015 YK:n yleiskokouksessa allekirjoitettiin uudet globaalit kestävän kehityksen tavoitteet ns. sustainable development goals (SDG), jotka ovat jatkoa tänä vuonna päätökseen tuleville vuosituhattavoitteille (2000-2015). Tällä kertaa mukana tavoitteiden toteutumisessa on koko maailma ja siihen ovat sitoutunett kaikki YK:n 193 jäsenvaltiota. Tavoitteita on yhteensä 17 ja ne kattavat laajasti kaikki elämän osa-alueet ja tavoitteet on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Keskeistä tavoitteissa on saavuttaa parempi maailma meille kaikille kestävän kehityksen keinoin.

Lisätietoa tavoitteista suomeksi UNDP:n ja  YK-liiton-sivuilta sekä englanniksi UNDP:n ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden -sivuilta.

Ulkoministeriön sivut Maailma 2030 kestävän kehityksen tavoitteista täällä.

A) Miettikää pareittain tai pienryhmissä:

 • Mitä tarkoittaa kestävä kehitys? Mitä osa-alueita siihen kuuluu? Miten kestävä kehitys näkyy omassa elämässäsi?
 • Mikä on tavoitteiden tarkoitus ja päämäärä? Kenelle tavoitteet kuuluvat?
 • Kirjoittakaa tavoitteet taululle. Valitkaa itsellenne viisi tärkeintä tavoitetta? Käykää merkkaamassa tavoitteet taululle. Mitkä tavoitteet nousivat esiin? Perustelkaa valintojanne.
 • Miksi kestävä kehityksen tukeminen ja paremman maailman saavuttaminen on tärkeää? Miten se liittyy minun elämääni?
 • Miettikää yhdessä, onko tavoitteita mahdollista toteuttaa valitsemalla vain osa tavoitteista. Miksi ei ole mahdollista?
 • Mitä maailma, Suomi ja sinä itse voit tehdä tavoitteiden eteen?

B) Valitkaa yksi tai muutama tavoite ja kuvittakaa tavoite esimerkiksi valokuvausharjoituksella. Käyttäkää harjoitukseen 15 minuuttia ja ottakaa kännykkäkameralla kuva, joka mielestänne kuvastaa tavoitetta ja esittäkää kuva ja perustelut muille luokassa. Voitte valita lopulta mielestänne sopivat kuvat, jotka voitte tulostaa A3 paperille luokan seinälle tai tehdä niistä oma tavoitekansio.

C) Haastatelkaa ja haastakaa toisianne. Kuvatkaa videokameralla lyhyitä pätkiä toisistanne, joissa kerrotte muutamalla lauseella, mitä sinä voit tehdä paremman maailman eteen.

D) Järjestäkää väittely, jossa on kaksi puolta. Toinen osapuoli on sitä mieltä, että kestävän kehityksen tavoitteet kuuluvat kaikille ja ovat tärkeitä ja toinen joukkue ei pidä niitä tärkeinä. Laittakaa luokan eteen kaksi tuolia, joille asettuu yksi henkilö molemmista joukkueista. Debatti voi alkaa! Omat väitteet pitää pystyä perustelemaan. Väittelijät vaihtuvat lennosta, jolloin joku toinen omasta joukkueesta hyppää aina tilalle, kun tuli on tyhjä. Näin väittely pysyy elävänä ja dynaamisena. Lopuksi miettikää yhdessä mihin lopputulemaan tulitte.

 

 

2. Vuosituhattavoitteet esille!

Tavoite: tutustua YK:n vuosituhattavoitteisiin ja pohtia, kuinka tavoitteet on saavutettu.
Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

2 oppituntia
AI, KU, HY, ET, FI, UE, ATK

Ohjeet:

YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 2000 vuosituhatjulistuksen, jonka yhteydessä jäsenvaltiot hyväksyivät kahdeksan kehitystavoitetta. Tavoitteiden tarkoituksena on parantaa ihmisten elämänlaatua kaikkialla maailmalla. Takarajaksi tavoitteiden saavuttamiselle asetettiin vuosi 2015. Mitä on saavutettu?

Vuosituhattavoitteet ovat:

 • puolittaa äärimmäisessä köyhyydessä elävien ja maailman nälkäisten määrä
 • taata kaikille lapsille peruskoulutu
 • poistaa sukupuolten välinen epätasa-arvo kaikilta koulutusasteilta
 • vähentää alle viisivuotiaiden kuolleisuutta kahdella kolmanneksella
 • vähentää äitiyskuolleisuutta kolmella neljänneksellä
 • kääntää laskuun hi-viruksen ja aidsin, malarian ja muiden merkittävien tautien leviäminen
 • varmistaa ympäristön kestävä kehitys ja mm. puolittaa niiden ihmisten osuus maailman väestöstä, joilla ei ole käytössään puhdasta juomavettä
 • luoda globaali kumppanuus kehitykselle

Jakaantukaa kahdeksaan ryhmään. Arpokaa ryhmien kesken vuosituhattavoitteet, niin että jokaiselle ryhmälle tulee käsiteltäväksi yksi tavoite. Etsikää tavoitteista tietoa lehdistä, koulun kirjastosta ja internetistä. Käyttäkää hyväksenne muun muassa YK:n, vuosituhattavoitteiden teemasivuston,suomeksi  YK-liiton, UNDP:n  ja Suomen Unicefin aineistoja.

Pohtikaa mitä asioita tavoitteeseen liittyy:

 •     Minkä ongelman tai haasteen ratkaisemiseen tavoite keskittyy?
 •     Minkä muutoksen se pyrki saavuttamaan?
 •     Mikä on tavoitteen ensisijainen kohderyhmä?
 •     Millä keinoin tavoite voidaan saavuttaa?
 •     Miten tavoite saavutettiin?
 •     Mitä mieltä olette, oliko tavoitteessa onnistuttu vai ei? Miksi?

Tehkää ryhmissä juliste aiheesta. Julisteen näkökulman, sanoman ja toteutustavan jokainen ryhmä voi päättää itse. Esitelkää valmiit julisteet muulle luokalle.

Järjestäkää äänestys vuosituhattavoitteiden tärkeydestä. Jaa jokaiselle oppilaalle 3 lappua ja pala sinitarraa tai teippiä. Pyydä oppilaita numeroimaan laput: 1,2,3. Käykää jokainen liimaamassa laput julisteisiin, sen mukaan mitkä niistä ovat mielestänne kolme tärkeintä ja missä järjestyksessä. Jääkää seisomaan mielestänne tärkeimmän julisteen kohdalle. Minkälaisia tuloksia havaitsette? Esittäkää vuorotellen perusteluja valinnoillenne.

Pohtikaa lopuksi:

 •     Voiko tavoitteita laittaa arvojärjestykseen?
 •     Onko tavoitteiden välillä löydettävissä syy-seuraus yhteyksiä?
 •     Kenen vastuulla tavoitteiden toteuttaminen on?
 •     Mitä yksittäinen kansalainen voi tehdä tavoitteiden toteutumisen edistämiseksi?

Ripustakaa julisteet näyttelyksi koulunne aulaan tai kirjastoon YK:n päivänä.

3. "Maailma tulee kouluun" -tapahtuma

Tavoite: tutustua YK:n jäsenvaltioihin ja harjaannuttaa projektinhallintataitoja.
Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

1 koulupäivä toteutukseen, noin viikko valmisteluun
eri luokka-asteiden ja oppiaineiden yhteinen projekti

Ohjeet:

Jakakaa jokaiselle luokalle lista YK:n jäsenvaltioista. Jakaantukaa luokissa 3-4 hengen ryhmiin. Valitkaa listasta jokaiselle ryhmälle yksi jäsenvaltio. Opettajat tarkistavat valinnat päällekäisyyksien poistamiseksi. Vaihtoehtoisesti maat voidaan jakaa opettajien toimesta ennakkoon jokaiselle luokalle. Luokkien sisällä ryhmät voivat valita kohdemaansa.

Toteuttakaa YK:n päivänä koko koulun tapahtuma, "Maailma tulee kouluun"-tori, jossa esittelette YK:n jäsenvaltioita. Varatkaa eri oppiaineiden tunneilta aikaa tapahtuman suunnitteluun.

Ideoita suunnitteluun:

Maantieto: selvittäkää valtion geopoliittinen tilanne ja asema. Minkälainen on valtion ympäristön tila? Mitkä ovat pääasialliset energiamuodot? Mihin ympäristösopimuksiin valtio on sitoutunut.

Biologia: selvittäkää minkälainen ekologinen ympäristö maassa vallitse. Mikä on tyypillistä maan eläimistölle ja kasvikunnalle?

Historia: selvittäkää tapahtumia valtion historiasta. Onko maa ollut siirtomaavalta vai kolonisaation kohde? Mitä vaikutuksia tällä on ollut maan nykytilanteeseen?

Yhteiskuntaoppi: Mikä on valtion tämän hetkinen yhteiskunnallinen tila? Mikä on maan BKT, lukutaitoprosentti, eliniänodote entä poliittinen rakenne ja tasa-arvotilanne? Mihin ihmisoikeussopimuksiin valtio on sitoutunut?

Äidinkieli: suunnitelkaa lyhyitä näytelmiä, puheita tai muita esityksiä, joiden avulla tuotte esiin valtion historiaa, nykytilannetta ja ajankohtaisia tapahtumia.

Kotitalous: valmistakaa maahan liittyvä ruokalaji. Maistattakaa ruokaa tapahtumassa ja jakakaa sen reseptiä halukkaille.

Kielet: mitä kieliä valtiossa puhutaan? Kääntäkää ja tuottakaa materiaalia maassa puhutuilla kielillä.

ATK: etsikää tietoa valitsemastanne valtiosta. Selvittäkää milloin valtio on liittynyt YK:n jäseneksi ja minkälaista toimintaa YK on maassa harjoittanut. Laatikaa taulukoita ja diagrammeja havainnollistamaan tilannetta.

Musiikki: selvittäkää minkälaista musiikkia ja mitä instrumentteja maassa on perinteisesti soitettu. Valmistakaa yksi perinnesoitin tai esitelkää maan musiikkikulttuuria.

Kuvaamataito, tekninen- ja teknillinen työ: suunnitelkaa ja toteuttakaa pisteene ulkoasu. Voitte myös ideoida ja toteuttaa tapahtumaan muuta rekvisiittaa: lippuja, nauhoja, vaatteita, soittimia yms.

"Maailma tulee kouluun"- torin tavoitteena on lisätä kiinnostusta eri kulttuureja kohtaan ja tehdä näkyväksi YK:n toimintaa. Lisäksi hanke harjaannuttaa projektityöskentelytaitoja. Projekti voidaan toteuttaa monella eri tavalla, eri tahojen kanssa yhteistyössä.

4. Rauhanturvaajat maailman konflikteissa

Tavoite: tarkastella maailman konfliktien tilaa ja rauhanturvaoperaatioiden toimintaa.
Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

1 oppitunti
FI, GE, HY, ET, UE

Ohjeet:

Jakautukaa 2-4 hengen ryhmiin. Tutustkaa maailmassa tällä hetkellä käynnissä oleviin konflikteihin. Valitkaa jokaiselle ryhmälle yksi konflikti, jonka taustoihin ja nykytilanteeseen tutustutte.

Selvittäkää:

 •     Mistä konflikti on saanut alkunsa?
 •     Kuinka kauan konflikti on jatkunut?
 •     Ketä ovat konfliktin osapuolet?
 •     Mitkä ovat konfliktin eri osapuolten tavoitteet ja intressit?
 •     Miten konfliktia on yritetty sovitella?
 •     Onko sovittelussa ollut mukana YK-johtoisia joukkoja, rauhanturvaajia tai neuvottelijoita?
 •     Miten YK:n rauhanturvajoukot ovat osallistuneet konfliktin rauhoittamiseen?
 •     Minkä pituisia operaatiot ovat olleet?
 •     Minkälaisia suunnitelmia rauhan ylläpitämiseksi on laadittu?

Laatikaa havainnoistanne esitys muulle luokalle. Voitte toteuttaa esityksen haluamallanne tavalla: julisteella, esitelmällä, näytelmänä tai tarinana.

5. Koulumme kulttuurinen profiili

Tavoite: kartoittaa oppilaiden erilaisia kulttuurisia taustoja ja juuria.
Kohderyhmä: alakoulu, yläkoulu ja lukio

1 oppitunti
AI, HY, ET, TK

Ohjeet:

Laatikaa luokastanne kulttuurinen profiili keräämällä tietoa jokaisesta oppilaasta ja hänen taustastaan. Kartoittakaa, missä eri maissa olette syntyneet, mitä kieliä puhutte ja missä ovat juurenne. Selvittäkää juurianne mahdollisimman kauas, aina isovanhempiin asti. Tehkää selvitys haastattelemalla toinen toisianne.

Kultturisen profiilin esimerkkikysymyksiä:

 •     Maa, jossa syntyit?
 •     Kieli, jonka opit ensimmäiseksi?
 •     Kieli, jota puhut pääsääntöisesti nyt?
 •     Äitisi ja isäsi syntymämaat?
 •     Mikä on heidän äidinkielensä?
 •     Mitä kieltä he puhuvat nyt?
 •     Missä isovanhempasi ovat syntyneet?
 •     Miä kieltä he puhuvat?
 •     Missä maissa olet asunut? Entä vanhempasi ja isovanhempasi?
 •     Milloin muutit Suomeen?
 •     Mitä reittiä tulit?
 •     Missä päin Suomea olet asunut?
 •     Missä maissa sinulla on sukulaisia?
 •     Mikä on lempimaisemasi?
 •     Mikä on lempiruokasi?
 •     Mikä on lempimuusiikkisi?
 •     jne.

Laatikaa jokaisesta haastatellusta henkilökuvaus isolle paperille. Piirtäkää hänestä kuva ja liittäkää tiedot kuvan yhteyteen. Voitte myös hahmotella hänen sukupuunsa ja elämänkaaren.

Kootkaa lopuksi luokkanne profiili yhteisesti. Kirjatkaa taululle tai isolle paperille:

 •     Maat, joissa olette syntyneet
 •     Kielet, joita puhutte
 •     Maat, jossa olette asuneet
 •     Mistä sukunne ovat kotoisin
 •     Maat, joissa sukulaisiane asuu

Halutessanne voitte keksiä lisää kysymyksiä. Kuvittakaa profiili haluamallanne tavalla. Profiilin voi laatia myös maailmankartan muotoon. Otsikoikaa kuvaus luokkanne nimellä.

Laittakaa valmis profiilinne YK:n päivänä luokkanne oven ulkopuolelle. Mikäli jokainen luokka on laatinut oman profiilinsa, kootkaa profiilit näyttelyksi koulunne julkisiin tiloihin. Näyttelyn pohjalta voitte laatia koko kouluanne kuvaavan kulttuurisen profiilin, jonka voitte sijoittaa esimerkiksi koulunne nettisivuille.


Päivitetty viimeksi: 22.10.2018