Päivä köyhyyden poistamiseksi

1. Perusasiat järjestykseen

Tavoite: tarkastella elämän perustarpeiden ja henkilökohtaisten arvostusten välistä suhdetta.
Kohderyhmä: soveltaen kaikki

1 oppitunti
AI, HY, FI, ET

Ohjeet:

Jakautukaa 3-5 hengen ryhmiin. Listatkaa asioita, joita ilman ette voisi elää. Kirjoittakaa jokainen asia omalle paperilapulleen.

Laatikaa tämän jälkeen listaamistanne asioista oheisen mallin mukainen kaavio isolle paperille (A3). Sijoittakaa "timantin" huipuille mielestänne tärkein asia, seuraavalle riville toiseksi tärkeimmät asiat jne. Kuvioon mahtuu ainoastaan yhdenksän (9) asiaa, luultavasti joudutte luopumaan joistakin aluksi listaamistanne tärkeistä asioista.

Ripustakaa "timanttinne" luokan seinälle tai taululle. Kiertäkää ja tutustukaa toistenne "timantteihin". Esitelkää tämän jälkeen vuorotellen "timantit" muulle luokalle. Kertokaa millä perustein kuvion laaditte. Oliko jotain asiota, josta oil vaikea luopuoa? Mistä syntyi kiivain keskustelu? Verratkaa lopuksi "timantteja" keskenään. Mitkä arvotukset toistuivat, minkälaisia eroja niistä löytyy? Minkä teemojen välillä oli vaikeaa valita?

Pohtikaa lopuksi syntyisikö kuvioista samanlaisia, mikäli ette olisi Suomessa asuvia nuoria? Tekisikö ikäisenne ghanalainen tai pakistanilainen nuori samanlaisen kuvion? Kuinka universaaleja ihmisen perustarpeet ovat? Miten niiden toteutuminen riippuu yhteiskunnan tilasta?

2. Elämän perustarpeet

Tavoite: tarkastella elämän perustarpeiden ja hyvinvoinnin välistä suhdetta.
Kohderyhmä: lukio

1 oppitunti
AI, Fi, ET

Ohjeet:

Laatikaa tehtävän 1. ohjeiden mukaan "timantti" arvostamistanne, elämälle tärkeistä asioista. Tutustukaa sen jälkeen Maslow'n tarvehierarkiaan.

Abraham Maslow julkaisi 1940-luvulla tutkimuksen "A Theory of Human Motivation", jossa hän esitteli teorian ihmisen perustarpeista. Teorian mukaan ihmisellä on tiettyjä tarpeita, joiden tyydyttäminen etenee pyramidi-mallin mukaan alhaalta ylöspäin. Perustavanlaatuisten tarpeiden tyydyttämisen jälkeen ihminen alkaa etsiätyydytystä "korkeammille" tarpeilleen.

Maslow'n mukaan ihmisen tarpeiden hierarkkinen järjestys on:

 1.     Fysiologiset tarpeet (nälkä, jano, fyysiset tarpeet)
 2.     Turvallisuuden tarpeet (asunto, suoja)
 3.     Yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeet
 4.     Arvonannon tarpeet (mm. sosiaalinen hyväksyntä)
 5.     Itsensä toteuttamisen tarpeet (henkiset asiat)

Näistä ensimmäinen on perustavin ja viimeinen korkein tarve.

Verratkaa laatianne "timantteja" Maslowin tarvehierarkian malliin. Toistuivatko samat arvotukset? Mitä eroja havaitsette? Pohtikaa lopuksi perustarpeden suhdetta korkeimpiin tarpeisiin. Vaikuttaako esimerkiksi nälkä ihmisen haluun ja kykyyn toteuttaa henkisiä tarpeitaan. Onko globaalilla epätasa-arvoisuudella yhteyttä Maslowin malliin?

3. "Kakkua kortilla" - tempaus

Tavoite: kerätä tietoja maailman eri valtioiden köyhyys-, ravinto-, juoma- ja terveystilanteesta ja pohtia tilanteen oikeudenmukaisuuutta.
Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

1-3 oppituntia
AI, FI, ET, GE, KT, MA, HY

Ohjeet:

1. oppitunti: Jakaantukaa 3-5 hengen ryhmiin. Valitkaa ryhmällenne maanosa, jonka taloudeliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen tutustutte. Kerätkää tietoja maanosan eri maiden BKT:sta, inhimillisen kehityksen indeksistä, lukutaitotilanteesta, odotettavissa oleva eliniästä, imeväiskuolleisuudesta ja odottavien äitien terveydentilasta, yleisimmistä kuolinsyistä, lasten koulunkäyntiasteesta sekä puhtaan veden saatavuudesta ja sanitaation yleisyydestä. Kerätkää tietoja esimerkiksi WFP:n sivujen avulla. Tutustukaa myös karttaan maailman nälästä. Kootkaa löytämistänne tiedoista taulukko, johon kirjaatte keskeisimmät huomiot.

2. oppitunti: Laatikaa havainnoistanne juliste, jossa esittelette maanosan tilanteen eri valtioiden näkökulmasta. Laatikaa lisäksi tutkimistanne maista lyhyt esittely, jokainen omalle kortille. Esitelkää julisteenne ja tutkimanne valtiot muulle luokalle. Miltä maailma näyttää havaintojenne perusteella? Ripustakaa julisteet koulunne aulaan köyhyyden poistamisen päivänä. Järjestäkää näyttelyssä opastettuja kierroksia, jossa kerrotte julisteiden taustoista. Mitä ajatuksia näyttelynne katsojissa herättää?

3. oppitunti: Järjestäkää taloudelliseen ja sosiaaliseen eriarvoisuuteen liittyvä "Ruokaa kortilla" - tempaus maanosa-näyttelyn yhteyteen.Toteuttakaa tempaus köyhyyden poistamisen päivänä koko koulunyhteisenä tapahtumana.

Kirjoittakaa tutkimienne valtoiden nimet jokainen erilliselle paperilapulle. Antakaa jokaiselle valtiolle suhteellinen köyhyysluku, sen mukaan mikä on maan taloudellinen ja sosiaalinen tila. Huomioikaa lukua antaessanne maan BKT, inhimillisen kehityksen indeksi, lukutaitoprosentti sekä odotettavissa oleva elinikä. Rikkaiden maiden suhdeluku on suurempi kuin köyhien. Laittakaa laput purkkiin.

Valmistakaa kotitaloustunnilla uunipellillinen esimerkiksi mokkapaloja, jota tarjoilette koulunne aulassa. Kakun palan saa nostamalla maakortin purkista. Palan koko määräytyy maan taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen mukaan. Rikkaan maan kortin nostanut saa isomman palan kuin köyhän maan kortin nostanut. Köyhistä köyhimpien maiden kakun palanen on tuskin murua suurempi. Mitä ajatuksia erikokoiset palat herättävät vierailijoissa? Kertokaa tempauksen yhteydessä maailman eriarvoisuudesta ja ihmisten todellisuudesta eri maanosissa.

4. Erilainen pallo

Tavoite: pohtia liikuntavälineiden yleisyyttä ja nykytekniikan mukaisten välineiden tarpeellisuutta.
Kohderyhmä: alakoulu ja yläkoulu

1-2 oppituntia
LI (pallon valmistamiseen KU, TN, TS)

Tarvikkeet: sanomalehtiä, vanhoja villa- tai tennissukkia (rikkinäiset käyvät myös), muovipusseja, vahvaa narua.

Ohjeet:

1. oppitunti: Valmistakaa yksin tai pareittain "erilainen jalkapallo".

 1. Rypistä sanomalehtien sivuja mytyksi ja tunge ne sukan sisään. Täytä sukka mahdollisimman pyöreäksi ja kovaksi palloksi.
 2. Kun sukka on täynnä, päällystä pallo sanomalehdillä myös ulkopuolelta.
 3. Laita pallo 2 muovipussin sisään. Kiedo pussit tiukasti pallon ympärille.
 4. Sido pallo vahvalla narulla, niin että naru muodostaa "pituuspiirit", jotka peittävät tasaisesti koko palloa. Sido narut riittävän lähekkäin ja tiukasti.
 5. Naruta pallo vielä "leveyspiirien" mukaisesti, jolloin narut muodostavat tiiviin ristikon koko pallon ympärille. Solmi narujen päät tiukasti.
 6. Halutessasi voit viimeistellä pallon sujautamalla sen sukan sisään, jonka olet koristellut haluamallasi tavalla. Leikkaa ylimääräinen sukanvarsi pois ja ompele sukka umpeen käsin.

Pallo on valmis peliin!

2. oppitunti: Jakaantukaa kahteen joukkueeseen. Pelatkaa normaaleilla jalkapallon, pesäpallon ja lentopallon säännöillä kutakin lajia ensin 10 minuuttia tavallisella pallolla ja sitten 10 minuuttia itse valmistamallanne pallolla.

Keskustelkaa lopuksi venyttelyn yhetydessä miltä eri pallot tuntuivat? Soveltuuko itse tehty pallo yleisimpiin palloilulajeihin? Mitä eroja huomasitte eri palloilla pelataessa? Kumpi oli parempi? Mitä, jos muunlaisia palloja ei olisi käytetävissä? Mitä jos vaihtaisitte koulussanne kaikki pallon ympäristöystävällisiin itsetehtyihin palloihin?

5. Kuva vs. mielikuva

Tavoite: analysoida median luomia mielikuvia rikkaudesta ja köyhyydestä.
Kohderyhmä: alakoulu, yläkoulu ja lukio

1 oppitunti
AI, KU, HY, ET, FI

Tarvikkeet: sanoma- ja aikakausilehtiä, isoja paperiarkkeja (A2), värikyniä ja tusseja, liimaa.

Ohjeet:

Etsikää sanoma-ja aikausilehdistä kuvia, jotka herättävät mielikuvia köyhyydestä ja rikkaudesta. Leikatkaa kuvat irti. Muodostaa ryhmissä kuvista kollaaseja liimaamalla ne isolle paperille. Kirjoittakaa kuviin niiden herättämiä ajatuksia kuvateksteiksi. Voitte myös lisätä kuviin lyhyitä tariniota, lausahduksia tai puhekuplia.

Kootkaa kailkki kollaasit yhteen luokan seinälle näyttelyksi. Esitelkää vuorotellen tekemänne kollaasit muulle luokalle.

Pohtikaa yhdessä:

 •     Miten sanoma- ja aikakausilehdet kuvasivat köyhyyttä?
 •     Erosivatko eri lehtien kuvat toisistaan? Jos, niin miten?
 •     Mikä oli köyhyyttä esittäville kuville tyypillistä? Olivatko kuvat iloisia vai surullisia?
 •     Keitä kuvat esittivät?
 •     Mihin maanosiin kuvat sijoittuvat?
 •     Minkälaisia kuvia löysitte rikkaudesta?
 •     Miten rikkautta tyypillisimmin kuvattiin?
 •     Ketkä kuvissa esiintyivät? Mitä he tavallisimmin tekivät?
 •     Mitä maita kuvissa näyttäytyi?
 •     Olivatko kuvat mielestänne totuudenmukaisia?
 •     Minkälaisia kuvia itse ottaisitte?

6. Poistuuko köyhyys itsestään?

Tavoite: tarkastella erilaisia keinoja köyhyyden poistamiseksi.
Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

1 oppitunti
AI, GE, HY, ET, FI, TK, IT, draama

Ohjeet:

Jakaantukaa 4-5 hengen ryhmiin. Tulosta ja leikkaa liitteenä oleva "Keinoja köyhyyden vähentämiseksi" -teksti. Jaa jokaiselle ryhmälle yksi köyhyyden vähentämisen keino. Tutustukaa tekstiin ryhmissä ja pohtikaa siinä esiintyviä käsitteitä.

Valmistelkaa saamastanne köyhyyden vähentämisen keinosta pantomiimi-esitys, runo, laulu tai räppi. Esittäkää keinot vuorotellen muulle luokalle. Jokaisen esityksen jälkeen katsojat koittavat arvata mistä esityksessä oli kyse. Kirjoittakaa esitetyt köyhyyden vähentämisen keinot taululle.

Jaa lopuksi kaikille liitteessä oleva "lopputeksti".

Pohtikaa yhdessä:

 •     Miltä juuri esitetyt keinot köyhyyden vähentämiseksi vaikuttivat?
 •     Onko niitä noudatettu jossain päin maailmaa?
 •     Mitä on saatu aikaan, onko köyhys vähentynyt?
 •     Mitä muita keinoja keksitte maailman köyhyysongelman poistamiseksi?
 •     Kenellä on vastuu ja velvollisuus toimia köyhyyden vähentämiseksi?


Päivitetty viimeksi: 8.9.2017