Väkivallattomuuden päivä

1. Arvojana

Tavoite: tarkastella väkivaltaan liittyviä uskomuksia ja asenteita.
Kohderyhmä: alakoulu, yläkoulu, lukio

reilut 30 minuuttia
kaikki oppiaineet

Ohjeet:

Tehkää luokan keskelle avoin tila, niin että oppilaat mahtuvat liikkumaan kuvitteellisen janan mukaisesti huoneen päästä päähän. Kiinnittäkää luokan toiseen seinään kyltti "Samaa mieltä" ja toiseen seinään kyltti "Eri mieltä". Tilan keskelle kuvitellaan jana.

Lue alla olevat väitteet yksi kerrallaan. Jokaisen väittämän jälkeen osallistujat liikkuvat janalla sen mukaan kuinka samaa tai eri mieltä he ovat väittämän kanssa. Keskellä on neutraali alue, joka vastaa "En osaa sanoa" -vaihtoehtoa. Voit halutessasi muokata tai keksiä itse lisää väittämiä.

Väittämät:

 •     Jos joku haukkuu tai kiusaa minua, minulla on oikeus lyödä.
 •     Jos joku uhkaa minua tai perhettäni, asein puolustautuminen on oikeutettua.
 •     Opettaja saa kurittaa oppilaita.
 •     Opettajan nimittely ei satuta opettajaa.
 •     Perheväkivalta on alempien sosiaaliluokkien ongelma.
 •     Koulukiusaaminen on väkivaltaa.
 •     Se joka katsoo vierestä, kun toista kiusataa, syyllistyy itsekin kiusaamiseen.
 •     Väkivalta johtuu päihteistä.
 •     Juoruilu on väkivaltaa.
 •     On hauskaa vitsailla toisten ulkonäöstä.
 •     Vitsin varjolla voi sanoa mitä tahansa.
 •     Jos joku ei ymmärrä huumorilla sanottua kommenttia, on se kuulijan oma häpeä.
 •     Huorittelu ja homottelu ei ole kiusaamista.

Anna jokaisen väittämän jälkeen osallistujille hetki aikaa miettiä kantaansa ja valita paikkansa janalla. Kysy osallistujilta perusteluja, miksi he seisovat valitsemassaan paikassa. Ääripäiden perustelut on hyvä kysyä joka kerta. Kenenkään mielipidettä ei saa arvostella. Harjoituksessa ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia!

Vinkki! Väitteet voivat olla tarkoituksella provosoivia, joko tosia tai keksittyjä. Niiden ei tarvitse edustaa lausunjansa omia mielipiteitä. Voit keksiä lisää väittämiä sekä soveltaa harjoitusta myös muunlaisiin teemoihin.

2. Pakon edessä väkivalta on oikeutettua

Tavoite: pohtia väkivallan oikeutusta.
Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

1 oppitunti
AI, HY, UE, FI, ET

Ohjeet:

Jakaantukaa kahteen ryhmään. Toteuttakaa väittely väkivallan oikeutuksesta otsikolla: Pakon edessä väkivalta on oikeutettua. Valmistutukaa väittelyyn pohtimalla ryhmissä otsikkoa tukevia sekä sitä vastaan puhuvia näkökantoja. Ryhmä 1. kannattaa väkivallan käyttöä tietyissä tilanteissa, ryhmä 2. ei hyväksy väkivaltaa missään olosuhteissa. Ryhmät voivat valita väittelyyn edustajat tai vaihtoehtoisesti väittelyvuoro voi kiertää ryhmien sisällä.

Purkakaa väittelyn tulokset yhdessä. Mitä ajatuksia esiin nousteet argumentit herättivät?

Silmä silmästä tekee koko maailman sokeaksi.
Monen asian puolesta kuolisin, mutta minkään puolesta en tappaisi.

- Mahatma Gandhi- 

3. Ei haukku haavaa tee

Tavoite: tuoda esiin kiusaaminen yhtenä väkivallan muotona.
Kohderyhmä: soveltaen kaikki

1-2 oppituntia
AI, FI, TE, HY, ET, UE

Ohjeet:

Jakaantukaa 4 ryhmään ja valitkaa oheisesta listasta jokaiselle ryhmälle 4 kysymystä pohditavaksi. Jakakaa kysymykset niin, että jokainen kysymys tulee käsiteltyä.

Kysymykset:

 •     Mitä on henkinen väkivalta?
 •     Miten henkinen väkivalta eroaa fyysisestä väkivallasta?
 •     Voiko sanoilla vahingoittaa?
 •     Mitä vaikutuksia henkisellä väkivallalla voi olla?
 •     Mitä on kiusaaminen?
 •     Missä kiusaamista yleisimmin esiintyy?
 •     Onko toisen henkilökohtaisista ominaisuuksista huomauttelu kiusaamista?
 •     Miten kiusaaminen vaikuttaa kiusattuun?
   
 •     Voiko vitsin varjolla vahingoittaa?
 •     Mikä on rakentavan keskustelun ja ilkeämielisen puheen ero?
 •     Mitä on häirintä?
 •     Minkälainen arvostelu voi olla haitallista?
   
 •     Mitä eri muotoja voi sisältyä kiusaamiseen?
 •     Osallistuuko kiusaamistilanteen vierestä seuraaja kiusaamiseen?
 •     Miten kiusaamiseen voi puuttua?
 •     Miten kiusaamisen voi lopettaa?

Kirjoittakaa vastauksenne paperille ja esitelkää keskustelunne tulokset muulle luokalle. Laatikaa sen jälkeen yhdessä luokalle yhteistoiminnan pelisäännöt. Keksikää vähintään 6 kohtaa, joiden avulla luokan yhteishenkeä voidaan parantaa ja ennaltaehkäistä kiusaamista. Laatikaa ohjeet isolle paperille ja koristelkaa se. Ripustakaa säännöt luokkaan näkyvälle paikalle.

4. Minulla on oikeus

Tavoite: pohtia oikeuksien ja velvollisuuksien suhdetta.
Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

1 oppitunti
AI, FI, ET, TE, HY, UE

Ohjeet:

Sananvapaus on perustavanlaatuinen, jokaiselle kuuluva ihmisoikeus. On kuitenkin olemassa tilanteita, joissa sananvapautta on mahdollista rajoittaa. Sananvapauden varjolla ei saa tietoisesti vahingoittaa toisten perusoikeuksia tai mainetta. Sanavapautta on mahdollista rajoittaa myös kansallisen turvallisuuden, yleisen järjestyksen, terveyden tai moraalin ollessa uhattuina.

Pohtikaa pareittain tai pienissä ryhmissä sananvapauden rajoja arjen näkökulmasta. Missä tilanteissa mielestänne sananvapautta tulisi rajoittaa? Mitä riskejä asnanvapauden rajoittamiseen voi liittyä? Pohtikaa lopuksi: Tulisko sananvapuden rinnalle luoda uusi ihmisoikeus - oikeus olla kuulematta?

Esitelkää keskustelunne tulokset muulle luokalle.

5. Elämänpolut

Tavoite: pohtia väkivallan vaikutuksia ihmisen elämässä.
Kohderyhmä: soveltaen kaikki

1-2 oppituntia
AI, ET, HY, TE, KU

Ohjeet:

Valitkaa pareittain oheisesta listasta yksi henkilökuvaus. Laatikaa henkilölle tarina, elämänpolku. Kuvitelkaa henkilölle tausta, historia, perhe ja ystävät. Keksikää hänelle nimi ja pohtikaa mistä hän pitää, mitä hän pelkää ja mistä hän unelmoi. Piirtäkää henkilöstä kuva.

Laatikaa henkilön tarinasta elämänpolku janaksi, johon merkitsette hänen elämänvarrella sattuneita asioita. Aloittakaa henkilön varhaislapsuudesta ja edetkää nykypäivään asti. Miltä hänen arkensa näyttää nyt? Laatikaa lopuksi ikkuna tulevaisuuteen: miltä henkilön elämä näyttää 5 vuoden kuluttua?

Kootkaa elämänjanat ja kuvat isolle paperille. Esitelkää tarinanne vuorotellen muulle luokalle. Pohtikaa yhdessä kuinka todenmukaisia hahmonne ovat? Minkaläisen tiedon varaan rakensitte tarinat? Tunteeko joku esiteltyjä tai heidän kaltaisiaan ihmisiä?

Henkilökuvaukset:

 • Olen 13-vuotias yksin Suomeen saapunut pakolainen. Jouduin pakenemaan kotimaani sisällissotaa kaksi vuotta sitten. Perheeni on kadonnut.
 • Olen 10-vuotias sudanilainen tyttö. Kyläni kaivo on kuivunut. Joudun päivittäin hakeman vettä perheelleni kolmen kilometrin päästä naapurikylästä. Alueella on aika ajoin levottomuuksia.
 • Olen 15-vuotias intialainen poika. Työskentelen 10 tuntia päivässä kenkätehtaassa, jonka johtaja käyttäytyy työntekijöitään kohtaan väkivaltaisesti. Olen perheesn ainoa elättäjä.
 • Olen 24-vuotias italialainen kansalaisaktivisti. Osallistuin maani hallituksen politiikkaa vastustavaan mielenosoitukseen, jonka poliisit hajottavat väkivaltaisesti. Minut pidätettiin kovin ottein.
 • Olen 19-vuotias afgaaninainen. Jouduin pakenemaan kotimaastani vaadittuani parannuksia naisten asemaan. Kotimaassani minua odottaa kuolemantuomio.

Vinkki! Mikäli käytettävissä on enemmän kuin 1 oppitunti, laatikaa elämänjanat pareittain kahdesta henkilöstä. Vertailkaa luokassa syntyneitä töitä. Millaisia tarinoita syntyi samoista hahmoista?


Päivitetty viimeksi: 8.9.2017