Rauhanpäivä

1. Sanoista tekoihin 

Tavoite: perehtyä rauhan merkitykseen maailmassa.

Kohderyhmä: alakoulu, yläkoulu ja lukio

2 oppituntia
AI, KU, HY, UE, FI

Ohjeet:
Tulosta Rauhasta sanottua -tiedosto (liite). Leikkaa siinä olevat mietelauseet erilleen toisistaan. Laita ne kulhoon. Jaa luokka 2-4 hengen ryhmiin. Nostakaa vuorotellen mietelauseita kulhosta, kunnes ne loppuvat. Tutustukaa nostamiinne lauseisiin ja valitkaa niistä puhuttelevin.

Pohtikaa:

 •     Mikä on mietelauseen sanoma?
 •     Mihin sillä halutaan vaikuttaa?
 •     Kenelle arvelette sen olevan erityisesti kohdennettu?

Suunnitelkaa valitsemanne mietelauseesta ja sen sanomasta juliste. Kootkaa julisteet rauhanpäivänä näyttelyksi koulun yhteisiin tiloihin, esimerkiksi aulaan, ruokalaan tai kirjastoon.

Voitte myös laatia mietelauseen viestiin liittyvän musiikkiesityksen, näytelmän tai tanssin, jonka esitätte rauhanpäivän tapahtumassa koulussanne.

Vinkki: Mietelauseista voi koota myös luokan yhteisen viestin aamunavaukseksi!

2. Laulu rauhasta

Tavoite: keskustella rauhan ja sodan herättämistä ajatuksista.
Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

1 oppitunti
MU, EN, HY, ET, UE

Ohjeet:

Tutustukaa erilaisiin lauluihin rauhasta ja niiden sanoituksiin. Hakusanoina esimerkiksi eri artistit,  rauhanlaulu ja peace songs. Etsi äänitietokannasta lauluja fono.fi.

Keskustelkaa sanoituksen herättämistä ajatuksista:

 •     Onko idealistista haaveilla laulun kuvaamasta maailmasta?
 •     Mitä tarkoittaa rauha?
 •     Mikä muu kuin sota voi olla rauhan toteutumisen esteenä?
 •     Miten rauha tai sen särkyminen näkyy omassa arjessanne?
 •     Voiko lauluilla edistää rauhaa?

Valitkaa luokan kesken kaikille tuttu laulu ja laatikaa siihen uudet sanat keskustelujenne pohjalta ja tehkää oma rauhan laulu. Esittäkää laulu rauhanpäivänä esimerkiksi aamunavauksena.

3. Rauhan puu

Tavoite: pohtia henkilökohtaista suhdetta rauhaan ja turvallisuuteen.
Kohderyhmä: alakoulu, yläkoulu

1 oppitunti
HY, ET, UE

Ohjeet:

Askarrelkaa luokan seinälle suuri puu. Leikatkaa puuhun lehtiä vihreästä paperista. Kirjoittakaa jokainen vuorotellen puun lehdille asioita, jotka ovat tärkeitä rauhan ja turvallisuuden luomiseksi elämässä. Lehtiin voi myös kirjoittaa ominaisuuksia, joita arvostaa itsessään tai muissa ihmisissä.

Lisätkää seuraavaksi puuhun asioita, esineitä tai tuntemuksia, jotka ovat mielestänne tärkeitä rauhan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi maailmassa.

Kokoontukaa kaikki puun juurelle ja lukekaa ääneen lehtiin kirjoitetut asiat. Keskustelkaa yhdessä havainnoistanne ja pohtikaa, miten ja kenen toimesta ehdotuksia voitaisiin toteuttaa.

4. Rauhan symbolit

Tavoite: havainnollistaa rauhanrakentamisen vaiheita rauhansymbolin suunnittelun avulla.
Kohderyhmä: alakoulu, yläkoulu

1 oppitunti
HY, ET, UE

Ohjeet:

Rauhan symbolina käytetään usein kyyhkyä. Symbolin käytön taustat löytyvät muun muassa raamatusta, jossa se esiintyy sekä juutalaisten että kristittyjen perinteessä. Mitä muita rauhan symboleja tiedätte? Selvittäkää eri kulttuureissa ja uskonnoissa esiintyviä rauhansymboleja eri aikakausina. Mitä yhtäläisyyksiä ja eroja havaitsette? Mikä olisi mielestänne paras symboli rauhalle?

Jakaantukaa kahteen ryhmään. Valitkaa ryhmän yhteisellä päätöksellä mielestänne paras rauhan symboli ja rakentakaa se luokan seinälle. Käyttäkää materiaalina esimerkiksi paperia, paperisilppuja, sanomalehtiä sekä erilaisia värejä. Myös muuta saatavissa olevaa matetiaalia voi hyödyntää. Molemmat ryhmät tekevät omat symbolinsa luokan vastakkaisille puolille.

Aloittakaa työ tekemällä hiljaisuussopimus rakentamisen ajaksi. Arpokaa, kuka ryhmästä aloittaa symbolin tekemisen. Hän aloittaa työn valitsemastaan kohdasta, jota muut vuorollaan jatkavat. Harjoituksessa ei ole valmista suunnitelmaa, vaan symboli muotoutuu pala palalta. Toisen muotoilemaa kohtaa ei saa muuttaa, vaikkei se itseä miellyttäisikään. Jatkakaa vuorotellen kunnes symboli on valmis.

Esitelkää valmis symboli muulle luokalle. Keskustelkaa valittujen symbolien merkityksestä, sen taustasta ja ajatuksista, joita työprosessi herätti. Oliko hiljaisuussopimusta vaikea pitää?

5. Mitä rauha merkitsee?

Tavoite: jäsentää rauhaan liittyviä ajatuksia.
Kohderyhmä: alakoulu, yläkoulu

1 oppitunti
HY, ET, UE, AI

Ohjeet:
Jaa jokaiselle oppilaalle paperi- tai PostIt -lappuja. Kirjoittakaa 2 minuutin ajan lapuille asioita, joita sanasta rauha tulee mieleen. Yhdelle lapulle kirjoitetaan vain yksi asia. Kootkaa laput luokan seinälle ja lukekaa ne ääneen. Kuinka monta erilaista asiaa löydätte? Ryhmitelkää sanat teemoittain. Kuinka erilaista teemaa löydätte?

6. Maamiinat

Tavoite: Ymmärtää maamiinoihin liittyviä ongelmia

Kohderyhmä: Yläkoulu, lukio

1 oppitunti

HY, BG, ET

Ohjeet:

YK:lla on toive maailmasta, jossa ei ole uhkaa maamiinoista tai muista sodan jälkeen jättämistä räjähteistä, jotta kaikki ihmiset ja yhteisöt voisivat elää turvallisessa ympäristössä.

 • Miksi miinat ovat yhä ajankohtaisia?
 • Minkälaisia ongelmia niistä voi olla ja kenelle?
 • Minkälaisissa paikoissa miinoja on? Missä maissa?
 • Minkälaisia ratkaisuja ongelmaan on löydetty?

 

Katso lisätietoja:

www.un.org/disarmament/convarms/landmines/

www.mineaction.org

Lisätietoa, videoita ja muuta materiaalia YK:n sivuilla aseistariisunnasta.

 


Päivitetty viimeksi: 8.9.2017