Lukutaitopäivä

1. Kuka saa oppia lukemaan?

Tavoite: tutustua maailman lukutaitotilanteeseen ja pohtia koulutusmahdollisuuksien yhteyksiä maailman tämän hetkisiin haasteisiin.
Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

vähintään 1 oppitunti
AI, GE, HY, FI

Ohjeet:

Tarkastelkaa UNESCOn tilastollisen osaston laatimaa karttaa maailman lukutaitotilanteesta tai tarkastele tilannetta verkkosivuilta.
Pohtikaa pareittain tai ryhmissä:

 • Mitä kaavio ja tekstit kertovat lukutaidon tämänhetkisestä tilanteesta?
 • Pohtikaa koulunkäynnin ja lukutaidon tärkeyttä ja niiden yhteyttä maailman ongelmiin sekä omiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin.
 • Vaikuttaako sukupuoli koulunkäyntimahdollisuuksiin? Miten? Mitä eroja havaitsette eri maanosien välillä? Mistä arvelette erojen johtuvan?
 • Onko lukutaidottomuus Suomessa ongelma? Tarkastelkaa uutisia aiheesta ja keskustelkaa minkälainen tilanne Suomessa on nyt ja keitä aihe koskettaa erityisesti.

Laatikaa havainnoistanne lyhyt tietoisku muulle luokalle. Pitäkää tietoiskut vuorotellen.

2. Päivä ilman lukutaitoa

Tavoite: pohtia lukutaidon merkitystä arkielämässä.
Kohderyhmä: alakoulu

1 oppitunti
AI, KU, HY

Ohjeet:

Aloittakaa tunti tutustumalla vieraskieliseen lehteen. 

Tehkää ryhmissä mielikuvakartta, johon kirjaatte asioita, mihin tarvitsette lukutaitoa yhden päivän aikana. Piirtäkää tämän jälkeen kuva ikäisestänne tytöstä tai pojasta, joka ei ole saanut mahdollisuutta oppia lukemaan.

 • Millaista hänen elämänsä olisi?
 • Miltä hänen tulevaisuutensa näyttäisi?
 • Miltä tuntuu, kun ei kykene lukemaan?
 • Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä teillä voisi olla?

Esitelkää mielikuvakartat luokassa.

3. Naisesta insinööri, miehestä kätilö?

Tavoite: pohtia sukupuolen merkitystä koulutuksessa ja ammatinvalinnassa.
Kohderyhmä: yläkoulu, lukio

1 oppitunti
AI, HY

Ohjeet:

Tehkää aikajana sukunne naisista ja miehistä. Aloittakaa kirjaaminen isovanhemmistanne, edeten omiin vanhempiinne aina itseenne saakka. Kirjoittakaa jokaisen henkilön kohdalle syntymäaika, koulutus, ammatti ja työtehtävät. Käyttäkää eri värejä erottamaan sukupuolet.
Tutkikaa:

 • Miten sukunne henkilöt ovat kouluttautuneet?
 • Mitä ammatteja suvussanne on harjoitettu? Löydättekö sukupolvelta toiselle siirtyviä yhtäläisyyksiä ammatinvalinnoissa?
 • Ovatko tietyt ammattit jakautuneet sukupuolen mukaan?
 • Miten näet itsesi aikajanan päässä?

Esitelkää aikajanat ja kootkaa niistä näyttely luokan seinälle. 

4. Tytöt kouluun!

Tavoite: perehtyä naisten kouluksen historiaan Suomessa ja maailmalla
Kohderyhmä: yläkoulu, lukio

vähintään 1 oppitunti
AI, HY, ATK, TK

Ohjeet:

Tämän tehtävän tarkoituksena on harjoitella tiedonhakua sekä huomioida, miten erilaiset päätökset ja sopimukset ovat vaikuttaneet tyttöjen koulutukseen.

Ottakaa selvää pareittain tai pienissä ryhmissä, miten tyttöjen ja naisten mahdollisuudet ja oikeudet koulutukseen ovat kehittyneet Suomessa. Selvittäkää myös minkälaisia kansainvälisiä sopimuksia on olemassa, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet koulutukseen. Selvittäkää, mitä lainsäädännöllisiä toimia historian kuluessa on tehty tyttöjen koulutusmahdollisuuksien parantamiseksi. Entä mitä vaikutuksia niillä on ollut naisten elämään.

Laatikaa havainnoistanne aikajana suomalaisen tytön koulutiestä. Esitelkää aikajanat luokassa.

5. Koulu vain kaukainen haave?

Tavoite: tarkastella tyttöjen koulunkäyntimahdollisuuksia maailmanlaajuisesti.
Kohderyhmä: yläkoulu, lukio

vähintään 1 oppitunti
AI, HY, ATK, TK

Ohjeet:

Valitkaa pareittain tai ryhmissä valtio, jonka osalta selvitätte seuraavat asiat:

 • naisten lukutaitoprosentti
 • alle 24-vuotiaiden tyttöjen lukutaitoprosentti
 • keskimääräinen lapsiluku perheissä
 • tyttöjen keskimääräinen avioitumisikä
 • avioliitossa olevien alle 25-vuotiaiden naisten osuus
 • naisten eliniän odote
 • naisten osuus työssäkäyvistä

Laatikaa havainnoistanne taulukko. Vertailkaa havaintojanne ryhmien kesken. Mitä eroja tai yhtäläisyyksiä havaitsette eri valtioiden välillä? Mitä päätelmiä voitte havainnoistanne tehdä?

Miten arvelette koulutuksen vaikuttavan naisten arkeen ja tulevaisuuteen tarkastelemassanne maassa? Mitä toimenpiteitä ehdottaisitte naisten koulutusmahdollisuuksien parantamiseksi?

Laatikaa ehdotuksestanne aloite tutkimanne valtion parlamentille.

6. It's all Greek to me

Objectives: to stress the value of literacy
Level: upper elementary and high school

30 minutes
EN

Instructions:

How would you feel if you could not read? What if you were not able to read the newspaper to know what is going on in the world around you? Would you get lost because you could not read the street signs or a map? How would it feel if written words did not make any sense to you?

By trying to read part of Kaima's story, you might get a better picture, how it would feel not to be able to read. Try to arrange the underlined letters into comprehensible words:

The story of Kaima, 12
(Rajasthan, India)

Kaima lives in Rajasthan in the Thar Desert - red sand on this planet's most cientan rocks. The ground seems to be the bottom of a dried-up sea - tiny rocks and cracks in the flattened sand - and celensi.

This ticuparlar geography demands a great deal of work from Kaima and her rishedpoveim family.

The women in Kaima's family are terateilli. They have always been married off in infancy, Kaima included. But she is the first of countless generations before her who has learned both to adre and tewri and to take some control over her life. Even though callysiphy she appears younger than her 12 years because of her shrill voice and tiny body, she has certainly proven herself very ticatedhissop for her age.

Words from Kaima's story:

cientan
celensi
ticuparlar
rishedpoveim
terateilli
adre
tewri
callysiphy
ticatedhissop

Additional words:
hoolbscoard
ingsett
raelinng
trucinstion
caudetion
cessre
daryconse
mapriry
edgeknowl
incipalpr

(Correct words attached below)

 

7. Literacy Matters

Objectives: to acknowledge the alarming literacy situation in the world
Level: high school

1 lesson
EN

Instructions:

Click on the following links and find out about the current literacy situation in the world. Write a brief summary or a mindmap on the effects of illiteracy and discuss in groups.

diagram of literacy (UNESCO) 

UNICEF data literacy

education in emergencies (Unicef)

8. Lukutaito on tärkeä taito

Tavoite: pohtia lukutaidon tärkeyttä historian kontekstissa
Kohderyhmä: alakoulu, yläkoulu, lukio

15 min.

"Reading the past - writing the future" eli "Historian lukeminen  on tulevaisuuden kirjoittamista". Pohtikaa, mitä tämä lause voisi merkitä. Miksi lukeminen ja lukutaito on tärkeää rauhan ja ihmisoikeksien kannalta?


Päivitetty viimeksi: 27.8.2018