Kansainvälinen rauhanturvaajien päivä

1. Sopimuksella uuteen alkuun

Tavoite: Saada tietoa rauhansopimuksen solmimisesta ja laatia oma rauhansopimus
Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

1 oppitunti
AI, HY, UE, FI 

Ohjeet:

Perehtykää alla olevaan rauhansopimusmalliin ja kirjoittakaa omaa kouluanne koskeva koulurauhasopimus. Sopimuksessa teidän tulisi vastata seuraaviin kysymyksiin:

• Kuinka koulussa saadaan ylläpidettyä hyvä oppimisympäristö ja koulurauha? (esimerkki: Koulussa kunnioitetaan kaikkia.)

• Mitä konkreettisia toimenpiteitä koulurauhan ja hyvän ilmapiirin luomiseksi tulisi tehdä? (esimerkki: Nimittely on kielletty.)

• Kuka on vastuussa sopimuksen toimeenpanosta ja toteutumisesta?

Tietoisku rauhansopimuksen solmimisesta:

YK avasi vuonna 2006 rauhansovittelijoiden ja -välittäjien tueksi ja työvälineeksi UN Peacemaker -internetsivuston, joka tarjoaa monipuolista tietoa menneistä rauhanprosesseista. Sivuston mukaan useimmat rauhansopimukset sisältävät ainakin toimintatapoja koskevan osion, sisällöllisen osion sekä institutionaalisia järjestelyjä koskevan osion.

Toimintatapoja koskevassa osiossa sovitaan rauhan toteuttamisen ja ylläpitämisen menetelmistä eli pyritään vastaamaan rauhanprosessin KUINKA-kysymykseen. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi vaalien tai aseistariisunnan aikataulusta ja vastuutahoista sopimista.

Sisällöllisessä osiossa sovitaan siitä, mikä tulee muuttumaan rauhansopimuksen solmimisen jälkeen eli pyritään vastaamaan rauhanprosessin MITÄ-kysymykseen. Käytännössä kyse on poliittisista, taloudellisista ja yhteiskunnallisista uudistuksista, joiden tarkoituksena on korjata menneet epäkohdat ja taata oikeudenmukaisempi tulevaisuus. Sisällöllisessä osiossa voidaan käsitellä esimerkiksi tasa-arvoisemman vallanjaon tai luonnonvarojen käytön kysymyksiä.

Institutionaalisia järjestelyjä koskevassa osiossa sovitaan rauhansopimuksen toimeenpanosta ja valvonnasta vastaavista tahoista (hallintorakenteista) eli pyritään vastaamaan rauhanprosessin KUKA-kysymykseen. Institutionaaliset järjestelyt voidaan jakaa rauhansopimuksen toimeenpanomekanismeihin ja rauhanrakennusmekanismeihin, joista ensimmäiset tähtäävät rauhantilan vakiinnuttamiseen heti rauhansopimuksen solmimisen jälkeen ja jälkimmäiset keskittyvät luomaan pidemmän aikavälin edellytyksiä kestävälle rauhalle.

2. Rauhaa turvaamassa

Tavoite: Tutustua rauhanturvaamiseen ja ajankohtaisiin rauhanturvaoperaatioihin
Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

1 oppitunti
HY, GE

Ohjeet:

Tulosta sivun alalaidasta kaksi maailmankarttaa, joista toiseen on merkattu kaikki rauhanturvaoperaatiot, jotka YK:lla oli käynnissä helmikuussa 2009. Toiseen karttaan oppilaat voivat täyttää rauhanturvaoperaatioiden kohdemaiden nimet. Kopioi kartat oppilaille.

Oppilaiden tulee kirjoittaa kartan tyhjiin laatikoihin oikea maa rauhanturvaoperaatiokartan avulla. Jos haluatte, voitte ensin yrittää tunnistaa maita ilman rauhanturvaoperaatiokartan apua.

Tehtävää tehdessänne pohtikaa myös, mistä rauhanturvaoperaatioista olette ehkä kuulleet aiemmin. Entä onko maiden joukossa yllätyksiä? Keskustelkaa myös mistä rauhanturvaamisessa on kysymys.

Tietoisku rauhanturvaamisesta:

Rauhanturvaaminen tarkoittaa kevyesti aseistettujen rauhanturvajoukkojen lähettämistä konfliktialueelle rauhoittamaan tilannetta kentällä ja valvomaan tulitaukoa tai rauhansopimuksen noudattamista. Rauhanturvaamisen tavoitteena on estää ihmishenkien menetyksiä ja lievittää uhkaa kansainväliselle turvallisuudelle. Joukkojen lähettäminen edellyttää konfliktin osapuolten suostumusta, ja joukkojen voimankäyttö rajoittuu itsepuolustukseen. Jos joukot lähetetään ilman osapuolten suostumusta ja/tai niille annetaan laajemmat oikeudet käyttää asevoimaa, puhutaan rauhanturvaamisen sijaan rauhaanpakottamisesta.

Rauhanturvatoiminta on yksi YK:n näkyvimmistä toimintamuodoista kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi. YK käynnisti ensimmäisen rauhanturvaoperaationsa vuonna 1948, ja on sen jälkeen toteuttanut yhteensä yli 60 rauhanturvaoperaatiota. Kylmän sodan päättymisen jälkeen rauhanturvaamisen painopiste on vähitellen siirtynyt sotilaallista toimista siviilitoimiin, yhteiskunnallisen vakauden valvontaan ja yhteiskunnallisten instituutioiden rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Vuoden 2009 alussa YK:lla oli käynnissä 16 rauhanturvaoperaatioita, joissa työskenteli yhteensä yli 110 000 rauhanturvaajaa sotilaallisissa tai siviilitehtävissä.

3. Rakennetaan rauha

Tavoite: Alustaa sovittelun tai rauhanrakentamisen teemaa
Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

10-15 min
HY, GE

Ohjeet:

Yrittäkää ratkaista alla olevat piilosanat joko pienissä ryhmissä tai koko luokan kesken. Kun oppilaat ovat onnistuneet ratkaisemaan piilosanat, he voivat muodostaa ryhmiä, joissa muodostavat valitsemastaan ratkaisusta patsaan. Patsas koostuu ryhmäläisistä ja sen tulee kuvata piilosanan ratkaisun määrittämää teemaa ryhmän haluamalla tavalla. Kaikkien ryhmän jäsenten tulee olla jollain lailla mukana muodostetussa patsaassa. Mielikuvitusta saa käyttää!

Vihje piilosanojen ratkaisuun: piilosanoissa hyödynnetään usein esimerkiksi anagrammeja (samoista kirjaimista muodostetut eri sanat) ja lyhenteillä leikkimistä.

Piilosana 1: Valkoinen lintu tätä edustaa, ja tämän vuoksi myös Ahtisaari aikaansa uhraa. (5 kirjainta)

Piilosana 2: Auttaisiko riidassa suojelupoliisi vai tarvitaanko ratkaisuksi opus? (4 kirjainta)

Piilosana 3: Alussa on pieni ovi, keskellä typpeä ja lopussa torstai. Ns. toivo alkaa
yhteisymmärryksestä. (7 kirjainta)

Tutustukaa myös alla olevaan tietoiskuun rauhanrakentamisesta.

Tietoisku rauhanrakentamisesta:

Rauhanrakentamisella tarkoitetaan konfliktin jälkeistä toimintaa, jolla pyritään vakauttamaan konfliktista kärsinyttä yhteiskuntaa, palauttamaan sen yhteiskunnalliset rakenteet ja estämään vihollisuuksien uudelleenpuhkeaminen. Konfliktin perimmäisiin syihin kohdistuvalla toiminnalla pyritään luomaan kestävä perusta rauhalle, turvallisuudelle ja ihmisoikeuksien kunnioitukselle. Samalla maata autetaan jälleenrakennuksessa. Esimerkkejä mahdollisista rauhanrakennustoimista ovat vaalitarkkailu, terveydenhuolto- ja koulutuspalvelujen uudelleen käynnistäminen ja sotatoimien tuhoaman infrastruktuurin (esimerkiksi tiet, sillat) jälleenrakentaminen.

YK on keskeinen toimija kansainvälisessä rauhanrakennustyössä. Se on harjoittanut rauhanrakennusta yhdessä erityis- ja alajärjestöjensä sekä kansallisten hallitusten ja kansalaisjärjestöjen kanssa 1990-luvulta lähtien. Viimeisten vajaan kahden vuosikymmenen aikana YK on ollut mukana rakentamassa kestävää rauhaa eteläisessä Afrikassa, Väli-Amerikassa ja Kambodzhassa. YK on edistänyt rauhaa myös esimerkiksi Balkanilla, Itä-Timorissa, Afganistanissa, Irakissa, Sudanissa ja Haitissa. Vuonna 2005 YK perusti erityisen rauhanrakennuskomission, jonka tehtävänä on tukea konfliktista toipuvia maita.


Päivitetty viimeksi: 6.5.2013