Kulttuurisen monimuotoisuuden päivä (yläkoulu ja lukio)

1. Oudot hedelmät

Tavoite: tarkastella vähemmistöjen roolia länsimaisessa kulttuurissa.

1-2 oppituntia
AI, HY, ET, FI, EN, ATK

Ohjeet:

Jakautukaan noin 5 hengen ryhmiin. Lukekaa Lewis Allenin runo Strange Fruit (ohessa liitteenä). Runon voi myös kuunnella Billie Holidayn tulkitsemana.

Pohtikaa

 •     Mistä runo kertoo?
 •     Keitä nämä oudot hedelmät ovat ja kenen verta puiden lehdillä ja juurilla on?
 •     Mihin aikakauteen runon tapahtumat liittyvät?
 •     Mitä voitte olettaa tapahtumien taustoista?
 •     Esiintyykö vastaavanlaisia rotuun tai etniseen taustaan perustuvia ihmisoikeusrikkomuksia tänä päivänä? Jos, niin missä ja minkälaisia?

Selvittäkää kuka oli Rubin Stacy, mitä hänelle tapahtui ja miksi? Ottakaa selvää, onko vastaavanlaisia tapahtumia tapahtunut nykyaikana. Esittäkää havaintonne muulle luokalle.

2. Taide erilaisuuden kuvastajana

Tavoite: selvittää miten eri kulttuurit ovat vaikuttaneet eurooppalaiseen kulttuuriperimään.

1-2 oppituntia
AI, KU, MU, HY, ET, FI

Ohjeet:

Jakaantukaa 5 ryhmään ja selvittäkää ryhmissä:

 •     Millä tavoin eri kulttuuripiirien vaikutukset näkyvät länsimaisessa kulttuurissa? Mistä länsimainen kulttuuriperintö on saanut vaikutteita? Tutustukaa niin afrikkalaisen, afroamerikkalaisen, latinalaisamerikkalaisen kuin aasialaisenkin kulttuurin vaikutuksiin.
 •     Mistä kulttuuripiiristä eurooppalainen kulttuuri on omaksunut mielestänne eniten vaikutteita? Missä ja miten se erityisesti ilmenee? Mitkä historialliset syyt voidaan nähdä taustalla?
 •     Onko suomalainen kulttuuri saanut ei-eurooppalaisia vaikutteita? Jos, niin millaisia? Miten vaikutukset näkyvät tänä päivänä?
 •     Listatkaa mielestänne tärkeimpiä ei-eurooppalaisia kulttuurivaikuttajia musiikin, kirjallisuuden ja/tai elokuvataiteen alueilta, joiden tuotannolla on mielestänne ollut erityinen vaikutus eurooppalaiseen kulttuuriperimään.
 •     Valitkaa yksi taiteilija haluamastanne tyylisuunnasta, joka on mielestänne tuonut positiivisella tavalla esille vähemmistökulttuurin tapoja ja perinteitä valtaväestön tietoisuuteen Suomessa.

Jokainen ryhmä valitsee listasta yhden kysymyksen, johon perehtyy. Esitelkää havaintonne muulle luokalle.

3. Väärät kuvat?

Tavoite: kyseenalaistaa suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsevat roolimallit.

1-2 oppituntia
AI, HY, ET, FI, KU

Ohjeet:

Tutustukaa Irmeli Huhtalan valokuvanäyttelyn Koti etsii ihmistä -materiaaliin. Kuvia voi tulostaa oppilaille tai ne voi heijastaa piirtoheittimellä koko luokalle.

Keskustelkaa:

 •     Mitä ajatuksia kuvat herättivät? Yllättikö niissä jokin? Mikä eritysesti?
 •     Mitä kuvilla on haluttu viestiä? Mitä arvelette taiteilijan tavoitelleen?
 •     Mitä kuvat mielestänne kertovat yhteiskunnassamme vallitsevista arvoista ja asenteista?

Toteuttakaa koulussanne samankaltainen näyttely, jossa haastatte suomalaisuuteen liitetyt perinteiset roolimallit ja käsitykset. Aloittakaa laatimalla pienryhmissä mielikuvakartta suomalaisen yhteiskunnan perusarvoista. Pohtikaa muun muassa:

 •     Mitä on suomalaisuus?
 •     Minkälainen on suomalainen nainen ja mies? Miltä näyttää suomalainen perhe? Millaisena suomalainen työ -ja elinkeinoelämä näyttäytyy?
 •     Millaisena suomalaisuus näyttäytyi 1950-luvulla, entä 2000-luvulla? Mitä muutoksia havaitsette?
 •     Mitä suomalaisuuden symboleja löydätte? Vastaavatko ne mielestänne todellisuutta? Miten symbolt ovat ajankuluessa muuttuneen?
 •     Pitäisikö suomalaisuuden käsitettä mielestänne muuttaa? Jos, niin millaiseksi?

Laatikaa ryhmissä perinteisiä käsityksiä haastava kollaasi, juliste tai mainos. Ripustakaa työnne esille koulunne julkisiin tiloihin. Kerätkää katsojilta palautetta ja havainnoikaa kuvienne aiheuttamia reaktioita. Mitä ne mielestänne kertovat suomalaisuuteen liitetyistä arvostuksista?


Päivitetty viimeksi: 6.5.2013