Internationellt samarbete

FN-förbundets viktigaste samarbetspartner i Norden är de övriga nationella FN-förbunden samt de officiella FN-organ som är verksamma i Norden (UNDP, WFP och UNHCR). De nordiska samarbetspartnerna träffas regelbundet för att upprätthålla ett gott samarbete. Det kan handla om gemensamma kraftansträngningar för ett större inflytande eller om samordnad finansiering. Mer konkret innebär det ofta att man inbördes förmedlar undervisningsmaterial eller arrangerar gemensamma konferenser, exempelvis inom ramarna för ungdomsprojektet Modell FN.

Ur ett europeiskt perspektiv är FN:s regionala informationskontor (UNRIC) i Bryssel samt de övriga europeiska FN-förbunden viktiga samarbetspartner. Samarbetsgruppen för de olika FN-förbunden i EU ansvarar för att de olika organisationerna ges möjlighet att träffas på regelbunden basis.I officiella FN-sammanhang representerar FN-förbundens världsfederation (WFUNA) de nationella FN-förbunden. Organisationen grundades 1946 och fick ett år senare konsultativ (rådgivande) status i FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC). WFUNA:s generalförsamling väljer vart tredje år ny styrelse. De nordiska länderna ställer i allmänhet upp en gemensam kandidat.


Päivitetty viimeksi: 15.8.2013