Tutustuminen teemaan ja YK-järjestelmään

 

Käytettävä aika: 1-2 oppituntia
Oppimistavoitteet: tiedon lisääntyminen YK:n toiminnasta, kestävästä kehityksestä, ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista sekä MiniMUN-kokoussimulaatiosta.

Tarvittavat materiaalit:

 • YK-liiton taustamateriaalit teemasta ja YK-järjestelmästä.
 • Täydennettävä tai valmis taustatietolomake edustettavista valtioista.
 • Tulostettu ohjeistus: Delegaatioiden valmistautuminen ja Kokouksen toteutus.
 • Ilmastosopimusluonnos.

Lyhimmillään MiniMUN-kokoussimulaation voi toteuttaa kahdessa tunnissa, jolloin tulee käyttää YK-liiton verkkosivuilla olevia valmiita materiaaleja, maakuvauksia ja sopimusta. Lyhimmässä versiossa teemaan, YK:n toimintaan ja valtioihin sekä kokouskäytäntöihin tutustutaan ensimmäisen tunnin aikana, jonka lisäksi valitaan delegaatioiden edustajat ja puheenjohtaja. Toisella tunnilla toteutetaan itse kokoussimulaatio, joka käydään läpi kokousohjeistuksen avulla.

Lyhimmässä MiniMUN-kokoussimulaatiossa oppimiskokemus ja kokousneuvottelut jäävät helposti melko pinnallisiksi, sillä osallistujat eivät pääse harjoittelemaan tiedonhankintataitojaan ja syy- ja seuraussuhteiden syvällisempää pohdintaa. Kannustammekin käyttämään simulaatioon enemmän aikaa mielenkiintoisemman, monipuolisemman ja syvemmän oppimiskokemuksen aikaansaamiseksi.

Oppitunnin kulku:

 • Teemaan ja YKjärjestelmään tutustuminen
 • Tutustukaa MiniMUN-menetelmään, aikataulutukseen, rooleihin sekä kokouksen kulkuun.
 • Tulostakaa jokaiselle osallistujalle ilmastosopimusluonnos ja käykää läpi sen rakenne ja kieliasu.

Oppimistavoitteita tukevia kysymyksiä:

 • Mitä YK tekee?
 • Miksi YK:ta tarvitaan?
 • Mikä oli Pariisin ilmastokokous?
 • Mitä ovat kestävän kehityksen tavoitteet ja miten ne liittyvät ilmastonmuutokseen?
 • Minkälaisia haasteita ilmastonmuutos aiheuttaa meille tai globaalisti?
 • Minkälaisia taitoja tarvitaan monimutkaisissa neuvotteluissa?
 • Keskustelkaa, mikä on MiniMUNsimulaatio

Katso tuntisuunnitelmat.

Teeman valinta

Kokouksiin valmistautuminen alkaa kokouksen teeman valinnalla. Teeman voi valita yhdessä osallistujien kanssa tai suunnitella siitä oppiainerajat ylittävä kokonaisuus muiden opettajien kanssa. Useimmiten käsitellään ajankohtaisia YK-teemoja. Tässä oppaassa teemana on ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ja ilmastosopimuksen aikaansaaminen.

YK-liiton sivuilta löytyy oppitunnille ja valmistautumiseen soveltuvia taustamateriaaleja ilmastoteemasta sekä YK-järjestelmästä. 

Lisätietoa:

Perustietoa YK:sta

Kestävän kehityksen tavoitteet

Tietoa ilmastonmuutoksesta

Pariisin ilmastosopimus

Aikajana ilmastosopimuksista -Pariisin ilmastosopimus - miten tähän päästiin?


Roolit

Delegaatit ja delegaatiot
Kokouksissa osallistujat eli delegaatit edustavat kukin valitsemaansa YK:n jäsenvaltiota. Delegaatit muodostavat valtioiden delegaatioita ja yhdessä delegaatiossa voi olla 2-5 henkilöä, kuitenkin vähintään kaksi henkilöä. YK-liiton sivuilta löytyy valmista taustamateriaalia kuudesta eri valtiosta: Suomi, Yhdysvallat, Kiina, Tuvalu, Meksiko ja Etiopia. Kunkin valtion delegaatio perehtyy ennalta valitsemansa maan politiikkaan, talouteen, historiaan ja kulttuuriin sekä YK-käyttäytymiseen.

Puheenjohtaja 
Osallistujien keskuudesta valitaan ilmastokokouksen puheenjohtaja. Puheenjohtajalla on kokouksessa tärkeä rooli, koska kokouksen kulku ja sääntöjen noudattaminen on hänen vastuullaan. Hän avaa ja päättää kokouksen sekä johtaa sopimusluonnoksesta käytävää keskustelua. Puheenjohtaja jakaa puheenvuorot ja asettaa keskusteluiden ajan. Hän pitää kirjaa puhujapyynnöistä, huolehtii aikataulussa pysymisestä sekä äänten laskennasta. Lopuksi puheenjohtaja ilmoittaa äänestystulokset ja päätökset. Myös opettaja voi toimia puheenjohtajana tai avustaa häntä.

Huom! Todellista kokousta vetävät emäntämaan ministeri ja neuvottelujen rinnakkaispuheenjohtajat ilmastosopimuksen sihteeristön tuella. Apuna on neuvottelijoita ja ministereitä, jotka edustavat eri maaryhmiä.

Toimihenkilöt
Kokouksessa voi olla myös viestinviejä, joka toimittaa delegaattien toisilleen lähettämiä paperisia viestilappuja, joilla yritetään saada tukea omille ehdotuksille. Myös opettaja voi toimia tässä roolissa, koska viestinviejänä hän voi lukea lähetettävät viestit ja jättää huomiotta mahdolliset epäasialliset viestit. Toimihenkilöinä voi olla myös tiedotusvälineiden edustajia, jotka tekevät haastatteluita, dokumentoivat kokousta ja tiedottavat sopimusneuvottelujen etenemisestä ja tuloksista.

Pariisin ilmastosopimusneuvotteluissa ja ilmastosopimuksen valmistelussa ilmastokokouksen sihteeristöllä (UNFCCC Secretariat) ja sen puheenjohtajalla Christina Figueresilla oli merkittävä rooli ennen varsinaista Pariisin kokousta. Tässä simulaatiossa olemme yksinkertaistaneet neuvottelujen kulkua, emmekä nimeä sihteeristöä erikseen.

Kuvassa YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon (toinen vas.), UNFCCC Christiana Figueres (vas.), Ranskan ulkoministeri ja YK:n ilmastokonferenssin (COP21) presidentti  Laurent Fabius, Ranskan presidentti François Hollande (oik.) Kuva :UNFCCC


Päivitetty viimeksi: 30.1.2017