Kokouksen toteutus ja ohjeistus

Käytettävä aika: 1-3 oppituntia
Oppimistavoite: Oppia YK:n päätöksenteosta, ilmaisu- ja neuvottelutaitojen kehittyminen.
Tarvittavat materiaalit:

 • Maakyltit
 • Ilmastosopimusluonnos
 • Delegaatioiden avauspuheenvuorot
 • Toimenpide-ehdotukset.

Kokoussimulaatio on mahdollista toteuttaa yhden oppitunnin aikana, mutta syvemmän oppimisen kannalta on suositeltavaa, että siihen käytetään vähintään kaksi oppituntia, jotta oppimiskokemuksen reflektointiin jää myös aikaa.

Ilmastokokouksessa neuvotellaan uudesta ilmastosopimuksesta, jonka avulla maailman maat voivat toimia yhdessä taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Yksimielisyys eli konsensus valtioiden kesken on YK:n perimmäinen tavoite. Monet käsiteltävät aiheet koskettavat kansainvälisiä ongelmia, joita ei voi ratkaista yhden valtion rajojen sisäpuolella, kuten ympäristöongelmia. Neuvotteluja ohjaavat oman maan intressit, mutta neuvotteluilla ja sovitteluratkaisuilla pyritään saavuttamaan kansainvälinen yhteisymmärrys.Oikeissa YK-kokouksissa päätöslauselmia ja sopimuksia hiotaankin pitkään ja sanamuodoista keskustellaan harkiten.

Kokouksessa delegaatin tehtäviin kuuluu esittää sekä edistää edustamansa valtion kantoja, neuvotella muiden delegaatioiden kanssa ehdotuksista, tehdä kompromisseja sekä muotoilla kannanottoja ja muutosehdotuksia ilmastosopimusluonnokseen.
 


Järjestelyt etukäteen

Järjestäkää luokkatila ennen simulaation aloittamista. Luokan etuosassa istuu kokouksen puheenjohtaja ja delegaatiot istuvat maittain omissa pöydissään. Viestinviejät ja median edustajat istuvat esimerkiksi luokan takaosassa tai sivuilla. Jokaiselle delegaatiolle tulostetaan oma maakyltti ja ne sijoitetaan delegaatioiden pöydille. Maakylttejä tarvitaan puheenvuoroa pyydettäessä sekä äänestäessä, mikä tapahtuu aina maakylttiä nostaen.

Tulostusvalmiit maakyltit täältä

Delegaatioiden toimenpide-ehdotukset tulee olla kaikille tulostettuna tai sähköisesti saatavilla ennen kokousta, jotta niistä voidaan keskustella kokouksessa. Lisäksi kaikilla tulisi olla mukana kokouksessa kokouskäytännöt ja -säännöt, jotka käydään läpi ennen kokousta.

 
Kokouskäytännöt ja -säännöt

Vinkki!
Tulosta Kokouskäytännöt ja -säännöt  kaikille osallistujille etukäteen!

Käytä apuna ohessa myös visuaalista  tuntikaaviota.

Jokaisella YK-elimellä on runsaasti sääntöjä, niin sanottuja menettely- tai kokoussääntöjä, jotka ohjaavat delegaatioiden käyttäytymistä. MiniMUN-kokoussimulaatiossa sääntöjä on yksinkertaistettu. Säännöt auttavat pitämään kokouksen kulun jouhevana ja antaa kaikille delegaatioille tasapuolisen mahdollisuuden tuoda näkökulmansa esiin.

 • Puheenjohtaja johtaa kokousta ja keskustelua sekä jakaa puheenvuorot.
 • Puhuminen muiden delegaattien avauspuheenvuorojen aikana on kiellettyä.
 • Delegaation avauspuheenvuoro on kaksi minuuttia.
 • Delegaatio pyytää puheenvuoroa maansa kylttiä nostamalla, mutta avauspuheenvuoroja ei kommentoida.
 • Delegaatit voivat kuitenkin keskustella kokouksen aikana muiden delegaatioiden kanssa viestilappujen välityksellä tai lobbauksen aikana. Viestien tulee olla käsiteltävään asiaan liittyviä.
 • Kaikki puheenvuorot aloitetaan: ”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät delegaatit…”.
 • Asiat tulee esittää aina edustettavan valtion näkökulmasta esimerkiksi: ”Meksiko on sitä mieltä, että…”. Kokouksessa esitetään oman delegaation kantoja, ei omia henkilökohtaisia mielipiteitä.
 • Äänestyksessä äänestetään puolesta, vastaan tai tyhjää.

MiniMUN-ilmastokokous 

Voit käyttää oheista kokousohjeistusta apuna kokouksen aikana.


MiniMUN-ilmastokokouksen avaus (5 min)

Ilmastokokouksen puheenjohtaja julistaa kokouksen avatuksi ja toivottaa delegaatit tervetulleiksi. Esimerkki puheenjohtajan puheenvuorosta:

Arvoisat delegaatit. Tervetuloa Pariisin ilmastokokoukseen. Olemme kokoontuneet tänne neuvottelemaan yhteisestä ilmastosopimuksesta ja kestävistä ratkaisuista kaikkia meitä koskettavan ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Toivon, että löydämme yhteisen tahtotilan ja saamme aikaan ilmastosopimuksen, jonka avulla voimme yhdessä taistella tehokkaasti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan...”

Puheenjohtaja tarkistaa läsnä olevat valtiot aakkosjärjestyksessä:

”Onko Etiopian delegaatio paikalla?”

Delegaatiot nostavat maakylttiä ja vastaavat: ”Etiopian delegaatio on paikalla.” jne. Huomionarvoista on, että delegaatit edustavat aina omaa maataan, eivät itseään, jolloin heitä puhutellaan esimerkiksi ”Arvoisa Suomen delegaatti”.

Delegaatioiden avauspuheenvuorot (15 min)

Seuraavaksi puheenjohtaja jakaa avauspuheenvuorot delegaatioille aakkosjärjestyksessä ja kutsuu kunkin valtion edustajan vuorollaan luokan eteen:

”Seuraavaksi siirrymme avauspuheenvuoroihin. Arvoisa Etiopian delegaatio, olette ensimmäisenä vuorossa. Olkaa hyvä, voitte tulla luokan eteen. Aikaa on kaksi minuuttia.”

Aikaa kullakin delegaatiolla on 2 minuuttia ja puheenjohtaja pitää huolen siitä, että aikaa ei ylitetä ja huomauttaa delegaation edustajaa kohteliaasti, jos näin käy. Puheita ei kommentoida. Puheenjohtajan tehtävä on muistuttaa delegaatteja kokoussäännöistä, jos niitä rikotaan.

Lobbaus (5–15 min)

Puheenjohtaja: ”Arvoisat delegaatit, kiitos puheenvuoroistanne. Asetan lobbausajan (5-15 minuuttia, riippuen käytettävästä olevasta ajasta), jonka aikana voitte vapaasti neuvotella näkökulmistanne muiden delegaattien kanssa.”

Epävirallinen vaikuttaminen eli lobbaus on tärkeä osa YK-diplomaatin arkea. Lobbauksen aikana delegaatit kiertävät vapaasti toistensa luona keskustelemassa valtioiden näkökannoista. YK-päätöksenteossa ennakkoneuvotteluilla ja käytäväkeskusteluilla on suuri merkitys, jotta kokouksessa saadaan aikaan kaikkia tyydyttävä ratkaisu ja lopputulos. Delegaatin tulee tietää, keillä on samansuuntaisia intressejä ja riittävästi vaikutusvaltaa asioiden läpiviemiseen. Tavoitteena on ennen kaikkea löytää yhteistyökumppaneita, jotka kannattavat samoja linjauksia kuin oma valtio. Lobbauksen aikana delegaatioiden toimenpide- ehdotuksia voidaan yhdistää. Ehdotukset menevät varmemmin läpi äänestystilanteessa, mitä useampi maa pystyy kannattamaan ehdotusta.

Puheenjohtaja: ”Lobbausaika on päättynyt. Toimittakaa toimenpide-ehdotukset puheenjohtajalle. Delegaatit voivat palata omille paikoilleen.”

Neuvottelut - toimenpide- ja muutosehdotusten käsittely (10–25 min)

Neuvotteluiden aikana keskustellaan sopimuksen yksityiskohdista. Tähän vaiheeseen on hyvä varata tarpeeksi aikaa, muussa tapauksessa kaikkia muutosehdotuksia ei ehditä käsittelemään. Kaikkien delegaatioiden etukäteen mietityt toimenpide- ehdotukset tulee olla kaikkien saatavilla paperisena tai sähköisenä versiona, jotta niitä voidaan kommentoida.

Puheenjohtaja: ”Seuraavaksi käsittelemme ilmastosopimuksen muutosehdotukset ja avaamme keskustelun. Haluaako, joku delegaatioista pyytää puheenvuoroa?”

Ajan salliessa, tässä vaiheessa delegaatioilla on mahdollisuus esitellä puheenjohtajan pyynnöstä toimenpide-ehdotuksensa. Muussa tapauksessa puheenjohtaja avaa heti keskustelun ja delegaatiot voivat ilmaista mielipiteensä ehdotuksista tai ehdottaa muita muutoksia sopimukseen. Muutosehdotus ei voi kokonaan mitätöidä sopimuksen päämäärää. Puheenjohtaja jakaa puheenvuorot ja väittelyajan, esimerkiksi 1 minuutti/delegaatio. Puheenvuorojen tulee olla lyhyitä ja ytimekkäitä. Sopimuksen johdantolausekkeista ei käydä keskustelua, ainoastaan konkreettisista toimenpide- ja muutosehdotuksista.

Puheenjohtajan vastuulla on pitää kiinni aikataulusta ja huomauttaa, jos puheenvuorot venyvät liian pitkiksi. Jokaisesta delegaation ehdottamasta muutosehdotuksesta äänestetään heti.

”Meksikon delegaatio on ehdottanut, että toimenpidekohta 6 tulisi kirjoittaa muotoon... Seuraavaksi äänestämme tästä muutosehdotuksesta. Mikäli ehdotus saa äänten enemmistön, muutos hyväksytään. Olkaa hyvä ja nostakaa maakylttinne ylös nyt, jos äänestätte muutosehdotuksen puolesta. (Puheenjohtaja kirjaa ylös). Nostakaa maakylttinne ylös nyt, jos äänestätte vastaan.”

Puheenjohtaja laskee äänet ja ilmoittaa, menikö muutosehdotus läpi. Mahdollinen muutos sisällytetään ilmastosopimukseen, jonka jälkeen siirrytään takaisin keskusteluun. 

Äänestys (5 min)

Puheenjohtaja ilmoittaa, kun siirrytään lopulliseen äänestykseen ja kirjaa ylös äänestystulokset. Jokaisella delegaatiolla on yksi ääni. Ilmastosopimuksen syntymiseen vaaditaan yksimielinen hyväksyntä.

”Siirrymme lopulliseen äänestykseen ilmastosopimuksesta. Kaikki delegaatiot, jotka äänestävät ilmastosopimuksen puolesta, olkaa hyvä ja nostakaa maakylttinne ja pitäkää ne ylhäällä äänten laskun ajan. Kiitos!”

”Kaikki delegaatiot, jotka haluavat äänestää ilmastosopimusta vastaan, olkaa hyvä ja nostakaa maakylttinne nyt. Kiitos!” 

”Kaikki delegaatiot, jotka äänestävät tyhjää, olkaa hyvä ja nostakaa maakylttinne nyt. Kiitos!”

Puheenjohtaja laskee äänet ja ilmoittaa tuloksen esimerkiksi:

”Ilmastosopimuksesta äänin 3 puolesta, 2 vastaan ja yksi tyhjä, tämä sopimusehdotus on hylätty.”

Kokouksen päätös (5 min)

Puheenjohtaja julkistaa tulokset, pitää pienen päätöspuheen ja kiittää osallistujia. Puheenjohtaja tai sovittu henkilö (todellisuudessa sen tekee sihteeristö) kirjoittaa lopullisen sopimuksen puhtaaksi kokouksessa hyväksyttyjen lisäyksien ja muutosten kanssa. Tämän jälkeen sopimus voidaan jakaa osallistujille tai laittaa esimerkiksi luokan seinälle.

 

Oppimiskokemuksen reflektointi

Käytettävä aika: 10-20 minuuttia

Omien oppimiskokemuksien reflektointi on tärkeää esimerkiksi itse- tai ryhmäarvioinnin avulla. Näitä kysymyksiä voi käyttää loppukeskustelun ja oppimiskokemuksen arvioinnin tukena:

 • Mitä opin YK:sta, YK-kokouksista ja ilmastonmuutoksesta?
 • Miksi YK-kokouksissa on tarkat kokoussäännöt?
 • Minkälaista MiniMUN-simulaation tekeminen oli? Mitkä olivat huippukohtia ja mikä oli haastavaa?
 • Minkälaisia seurauksia kokouksen lopputuloksella olisi oikeassa elämässä?
 • Minkälaisia taitoja tarvitaan monimutkaisissa kansainvälisissä neuvotteluissa?
 • Minkälaisia tietoja ja laaja-alaisia taitoja opitte? Voitte hyödyntää oppimispuu-kuvaa.
 • Mikä meni ryhmätyöskentelyssä hyvin ja mitä olisi voinut tehdä tosin?
 • Minkä nostaisitte tärkeimmäksi oppimiskokemukseksi? Miksi?

 


Päivitetty viimeksi: 6.9.2017