Kokoukseen valmistautuminen

Käytettävä aika: 2-4 tuntia itsenäistä opiskelua
Oppimistavoite: Oppia eri maiden taustoista ja näkökannoista ilmastonmuutoskysymyksessä ja tuoda niitä esiin, oppia viestintä- ja esiintymistaitoja sekä kriittistä tiedonhakua

Tuotetaan: Taustatiedot edustettavasta valtiosta, edustettavan valtion avauspuheenvuoro sekä toimenpide-ehdotus sopimusluonnokseen

Tarvittavat materiaalit:

Delegaattien perehtyminen valtioihin ja kokoukseen valmistautuminen on kokoussimulaation tärkein osuus. Valmistautuminen ja kriittinen tiedonetsintä auttaa ymmärtämään valtioiden taustoja, tarkoitusperiä sekä lähtökohtia ilmastokysymyksessä. Perehtymisen tavoitteena on saada kokonaiskuva simulaatiossa käsiteltävästä maasta ja käsiteltävästä teemasta, jotta delegaatio pystyy rakentamaan avauspuheenvuoronsa ja toimenpide-ehdotuksensa kokousta ja sopimusta varten. Ilmastokokouksessa tullaan käsittelemään kysymystä ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä ja pyritään saamaan aikaan kansainvälinen ilmastosopimus.

Kannustamme käyttämään valmistautumiseen  aikaa oppituntien ulkopuolella. Jos aikaa käytetään vain yhden oppitunnin verran jää delegaatioiden itsenäinen perehtyminen ja valmistautuminen pois ja käytetään valmiita taustoittavia maakuvauksia. Tällöin oppimiskokemus jää kuitenkin pinnalliseksi. 

Edustettavat valtiot: Etiopia, Meksiko, Kiina, Yhdysvallat, Suomi,Tuvalu. Näistä valtioista löytyy valmiit maprofiilit, mutta mukaan voi lisätä muitakin valtioita.

Valtioihin ja ilmastokysymykseen perehtyminen

 

Valmistautuminen kokoukseen ja tiedonhaku toteutetaan oppituntien ulkopuolella. Kokoukseen valmistautumisessa tarvitaan tiedonhankinta- sekä ryhmätyötaitoja. Delegaation jäsenten tulee sopia yhdessä, kuinka he hankkivat tietoa, miten he työstävät ja hyödyntävät tiedon puheessaan ja toimenpide-ehdotuksessaan. Delegaattien tulee keskustella yhdessä eri näkökulmista ja tutustua huolella ilmastosopimusluonnokseen. Tämän perusteella delegaatit laativat valtionsa yhteisen kannan ja toimenpide-ehdotuksen ilmastosopimusluonnokseen ja/tai muutosehdotuksen johonkin sopimuksen olemassa olevaan kohtaan.

Maaprofiilit

Delegaation tulee tutustua oman valtionsa taustoihin: maantieteeseen, ilmastoon, poliittiseen järjestelmään, asemaan YK:ssa, allekirjoitettuihin sopimuksiin, energiatalouteen, taloudelliseen tilanteeseen, historiaan, kulttuuriin sekä mahdollisiin sisäisiin tai kansainvälisiin konflikteihin. Erityisesti tulisi huomioida ilmastonmuutoksen vaikutukset valtioon, miten valtio suhtautuu ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen sekä pohtia, mitkä ovat valtion omat kansalliset intressit ilmastosopimuskeskusteluissa. 

Kokouksessa delegaatin tehtäviin kuuluu esittää edustamansa valtion kantoja, neuvotella muiden delegaatioiden kanssa ehdotuksista ja päätöksistä, tehdä kompromisseja sekä muotoilla muutosehdotuksia ilmastosopimusluonnokseen. Huomatkaa, että simulaatiossa osallistujat edustavat aina edustamansa valtion kantoja, eivät koskaan omia mielipiteitään.

Kysymyksiä valmistautumisen tueksi:

  • Millainen rooli osallistujan edustamalla valtiolla on ilmastokysymyksissä?
  • Miksi valtio on omaksunut tietyn kannan ilmastokysymyksissä?
  • Mikä on muiden valtioiden kanta asiaan?
  • Minkälaisia haasteita se voi aiheuttaa?
  • Ketkä olisivat mahdollisesti hyviä kumppaneita ja tukijoita?
  • Minkälaisin muutoksin valtio olisi valmis hyväksymään ilmastosopimusluonnoksen?
  • Mitä aikaisempia toimia on tehty? Esimerkiksi aikaisemmat ilmastosopimukset, raportit ja tutkimukset.

Täydennettävä maaprofiili -tulostetaan osallistujille.

Vinkki!
Jos teette MiniMUN:in kahden oppitunnin aikana tästä löytyvät kuuden valtion valmiit maaprofiilit. Kannustamme kuitenkin ryhmätyön harjoittamiseen ja itsenäiseen tiedonetsintään.

Valmiit maaprofiilit:

Yhteenveto kaikkien maiden kannoista - Delegaatioiden kannattaa tutustua muiden maiden kantoihin yhteistyökumppaneiden löytämiseksi

Etiopian maaprofiili

Tuvalun maaprofiili

Suomen maaprofiili

Yhdysvaltojen maaprofiili

Kiinan maaprofiili

Meksikon maaprofiili

Delegaation avauspuheenvuoro

Jokainen delegaatio saa 2 minuutin mittaisen avauspuheenvuoron MiniMUN-kokouksessa.  Puheenvuorossa tuodaan esiin valtion kanta kokouksessa käsiteltävään kysymykseen ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä ja kansainvälisen ilmastosopimuksen aikaansaamisesta. Puheessaan maat kertovat valtionsa tavoitteista, toiveista ja valtiolle tärkeistä asioista tässä kysymyksessä. 

Puheenvuoro valmistellaan etukäteen yhdessä oman delegaation edustajien kanssa. Delegaatio valitsee keskuudestaan edustajan, joka pitää puheenvuoron varsinaisessa kokouksessa. Puheen tulisi olla ytimekäs ja tuoda selkeästi esiin valtion argumentit ja perustelut. Puheen pitämistä voidaan harjoitella etukäteen.

Kaikki Malli-YK -kokouksen puheet tulisi aloittaa lauseella "Arvoisa puheenjohtaja, hyvät delegaatit…" tai vastaavalla tavalla. Asiat tulee esittää aina edustettavan valtion näkökulmasta, sanomalla esimerkiksi ”Meksiko on sitä mieltä, että…”. Tämä helpottaa puheenvuorojen seuraamista ja painottaa sitä tosiasiaa, ettei kokouksessa ole tarkoitus edustaa omia henkilökohtaisia mielipiteitä.

Toimenpide-ehdotuksen laatiminen ilmastosopimusluonnokseen

MiniMUN-simulaatiossa osallistujat kokeilevat YK-päätöksentekoa kuvitteellisessa ilmastokokouksessa, jonka tarkoituksena on aikaansaada kansainvälinen ilmastosopimus ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Oikeat sopimusneuvottelut ovat monimutkaisia ja pitkiä prosesseja, mutta tässä kirjasessa niitä on yksinkertaistettu. Pariisin ilmastosopimuksen tekstiä työstettiin vuoden verran ennen varsinaista kokousta ja kokouksessa keskusteltiin enää yksityiskohdista. Viimeiseen kokoukseen jäävät yksityiskohdat ovat kuitenkin usein juuri niitä tärkeimpiä.

Delegaatio laatii oman toimenpide-ehdotuksen ja/tai muutosehdotuksen ilmastominimunsopimusluonnokseen valtionsa näkökulmat huomioiden. Toimenpide-ehdotus tuodaan esiin delegaation puheenvuorossa. Toimenpide-ehdotukset jaetaan ennalta myös muille kokoukseen osallistujille, esimerkiksi yhteisenä verkkotiedostona, jolloin näkökulmista keskustelu on helpompaa itse kokouksessa. YK-kokousten tarkoituksena on löytää yksimielisyys ja päästä yhteiseen sopimukseen. Kun delegaatti tuntee edustamansa valtion taustat hyvin, hän pystyy tekemään toimenpide-ehdotuksen ilmastosopimusluonnokseen ja keskustelemaan maansa näkökulmista kokouksessa.

Delegaatit tutustuvat ennen toimenpide-ehdotuksen tekoa ilmastokokoukseen, Pariisin ilmastosopimukseen sekä sopimuksen kieliasuun ja rakenteeseen.

Ilmastosopimusluonnos

Tässä käytettävä ilmastosopimusluonnos on mukaelma Pariisin ilmastosopimuksesta. Hyvän sopimusluonnoksen lausekkeet ovat lyhyitä ja ytimekkäitä. Ilmastosopimus on jaettu kahteen pääosaan: käsiteltävää asiaa taustoittaviin johdantolausekkeisiin ja operatiivisiin eli toiminnan tavoitteita koskeviin lausekkeisiin. MiniMUN kokouksessa delegaatiot voivat tehdä muutosehdotuksia operatiivisiin lausekkeisiin ja ehdottaa luonnokseen omaa lauseketta (toimenpide-ehdotus).

Johdantolausekkeissa kuvataan taustoja ja syitä sopimuksen kirjoittamiselle. Ne viittaavat usein YK:n peruskirjan artikloihin, jotka tukevat sopimusluonnosta, aikaisempien kokousten päätöslauselmiin tai sopimuksiin. Johdantolausekkeet alkavat toimenpidettä kuvailevalla verbillä: Tietoisena, Ehdottaen, Painottaen, Määritellen, Arvostaen, Korostaen, Kannustaen.

Operatiiviset lausekkeet ovat konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joilla käsiteltävänä oleva kysymys pyritään ratkaisemaan. Ne on numeroitu ja niistä delegaatiot keskustelevat kokouksen aikana. Kokouksessa operatiivisiin lausekkeisiin on vielä mahdollista tehdä muutosehdotuksia. Operatiivisen lausekkeen voi aloittaa esimerkiksi sanoilla: Kehottaa, Rohkaisee, Toivoo, Kannustaa, Tukee, Tähtää. Sanamuotoa vaatii ei voi käyttää. Tämä johtuu siitä, että YK:ssa ainoastaan turvallisuusneuvostolla on oikeus velvoittaa jäsenvaltioita toimenpiteisiin.

 

Katso ilmastosopimusehdotus (mukaelma Pariisin ilmastosopimuksesta):

Täydennettävä sopimus - Täydennetään operatiiviset lausekkeet tai tehdään muihin muutosehdotuksia

 


Päivitetty viimeksi: 25.1.2018